Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury

Data ogłoszenia:2007-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 3

1.2.3. Podręcznik referencyjny Szczegółowe klasyfikacje, których należy używać w celu dostarczania danych, zostały określone w załączniku 1 do podręcznika ESSPROS opracowanego przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi.

1.3.

Informacje jakościowe według systemów i szczegółowych świadczeń Kwestionariusz ESSPROS dotyczący informacji jakościowych obejmuje dziedziny określone w załączniku 2 do podręcznika ESSPROS opracowanego przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi.

1.3.1. Organizacja danych Dane muszą odnosić się do roku kalendarzowego, za który należy je przekazać (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 458/2007 w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)). Informacje obejmują: — informacje istotne dla wszystkich systemów istniejących w kraju; — szczegółowe informacje dla każdego systemu oddzielnie.

13.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/7

1.3.2. Informacje, które mają być przesyłane Państwa członkowskie muszą dostarczać informacji jakościowych dotyczących każdego systemu i każdego szczegółowego świadczenia lub uaktualniać je. 1.3.3. Podręcznik referencyjny Szczegółowe informacje, które mają być przesyłane, zostały określone w załączniku 2 do podręcznika ESSPROS opracowanego przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi.

2.

ODPOWIEDNIE FORMATY PRZESYŁANIA DANYCH I PRZESYŁANE WYNIKI DLA MODUŁU DOTYCZĄCEGO OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY I EMERYTURY Kwestionariusz ESSPROS dotyczący osób pobierających renty i emerytury ma wygląd standardowej tabeli.

2.1.

Organizacja danych Dane muszą odnosić się do roku kalendarzowego, za który należy je przekazać (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 458/2007 w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)). Standardowa tabela dla corocznych danych wygląda następująco: — rzędy odpowiadają kategoriom osób pobierających renty i emerytury opartych na klasyfikacji określonej w załączniku 3 do podręcznika ESSPROS opracowanego przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi, — kolumny odpowiadają systemom, w których istnieje przynajmniej jedna kategoria beneficjentów.

2.2.

Dane, które mają być przesyłane Dane dotyczące beneficjentów muszą być dostarczane co roku. Kwestionariusz Kwestionariusz ma postać tabeli, którą należy wypełnić jedynie w przypadku świadczeń, które pociągają za sobą wydatki w danym kraju. Jeżeli pojawił się nowy system, może zostać dodany do tabeli, przy niezmienionym formacie. Na poszczególny kraj i/lub rok przypada jeden arkusz gromadzenia danych. Data referencyjna Zbiór danych bilansowych na dany rok N odnosi się do ilości beneficjentów na koniec roku kalendarzowego. Dane dotyczące płci Dane dotyczące beneficjentów pogrupowane są według płci. Są one obowiązkowe jedynie dla poziomu całości wszystkich systemów.

L 294/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2007

ZAŁĄCZNIK II KRYTERIA POMIARU JAKOŚCI 1. 1.1. 1.1.1. KRYTERIA POMIARU JAKOŚCI DLA SYSTEMU PODSTAWOWEGO ESSPROS Trafność i rzetelność Dla danych ilościowych

1.1.1.1. Z a k r e s ź r ó d e ł d a n y c h Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących: — rodzaju wykorzystanych źródeł; rejestrów lub innych źródeł administracyjnych, sondaży, szacowań itd., — sprawozdań dotyczących problemów (w tym opóźnień), które leżą u podstaw oszacowania danych, — systemów objętych wieloma rodzajami źródeł, — w stosownych przypadkach świadczenia, których dotyczą różne rodzaje źródeł (jeśli stosowane jest krzyżowanie źródeł, np. sondaże dotyczące kosztów siły roboczej).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 36 z 200713.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz.U. L 290 z 8.11.2007)

 • Dz. U. L294 - 26 z 200713.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE w odniesieniu do wykazów krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5311) (1)

 • Dz. U. L294 - 25 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L294 - 23 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r.

 • Dz. U. L294 - 21 z 200713.11.2007

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L294 - 19 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 17 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE obszaru VIa N przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 14 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L294 - 11 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu (1)

 • Dz. U. L294 - 3 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L294 - 1 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.