Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury

Data ogłoszenia:2007-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 3
1.1.1.2. M e t o d o l o g i e i z a ł o ż e n i a s t o s o w a n e w s z a c u n k a c h Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących: — szacunkowych danych dotyczących systemów, na których temat nie są dostępne żadne dane, — szacunkowe dane dotyczące brakujących przychodów, wydatków i szczegółowych świadczeń: a) jeśli zupełnie brakuje danych; b) jeśli brakuje podziału dla jednego świadczenia lub grupy świadczeń (np. podziału świadczeń na świadczenia uzależnione i nieuzależnione od stanu zamożności lub podział świadczeń pieniężnych szczególnych dla jednej funkcji na wiele szczegółowych świadczeń). 1.1.1.3. K o r e k t y d a n y c h s t a t y s t y c z n y c h Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących: — zmian w wykorzystywanych źródłach danych, — zmian w metodach używanych do szacowania danych, — korekt danych spowodowanych dostosowaniami pojęciowymi (np. dostosowaniami rachunków narodowych), — korekt danych spowodowanych dostępnością ostatecznych danych statystycznych, — korekt danych spowodowanych działaniami przeglądu jakości. 1.1.2. Dla danych jakościowych Nie dotyczy. 1.2. 1.2.1. Porównywalność Dla danych ilościowych Porównywalność geograficzna Aby umożliwić Eurostatowi ocenę porównywalności między krajami, państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących: — skali zasięgu pod względem systemów,

13.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/9

— skali zasięgu pod względem przychodów, wydatków i szczegółowych świadczeń, — przypadków niestosowania metodologii ESSPROS w postaci wyczerpującego wykazu. 1.2.2. Dla danych jakościowych Nie dotyczy.

2. 2.1. 2.1.1.

KRYTERIA POMIARU JAKOŚCI DLA MODUŁU DOTYCZĄCEGO OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY I EMERYTURY Trafność i rzetelność Zakres źródeł danych Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących: — rodzaju wykorzystanych źródeł; rejestrów lub innych źródeł administracyjnych, sondaży, szacowań itd., — sprawozdań dotyczących problemów (w tym opóźnień), które leżą u podstaw oszacowania danych, — systemów objętych wieloma rodzajami źródeł.

2.1.2.

Metodologie i założenia stosowane w przypadku podwójnego liczenia i w szacunkach Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących: — szacunkowych danych dotyczących systemów, na których temat nie są dostępne żadne dane, — postępowania w przypadku podwójnego liczenia: a) dla danej kategorii renty i emerytury wewnątrz pojedynczego systemu; b) pomiędzy systemami (dana kategoria renty i emerytury dla wszystkich systemów); c) pomiędzy kategoriami rent i emerytur uzależnionych i nieuzależnionych od stanu zamożności; d) pomiędzy kategoriami pogrupowanymi.

2.1.3.

Korekty danych statystycznych Państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących: — zmian w wykorzystywanych źródłach danych, — zmian w metodach używanych do szacowania danych, — korekt danych spowodowanych dostępnością ostatecznych danych statystycznych, — korekt danych spowodowanych działaniami przeglądu jakości.

2.2.

Porównywalność Porównywalność geograficzna Aby umożliwić Eurostatowi ocenę porównywalności między krajami, państwa członkowskie muszą dostarczyć informacji dotyczących: — skala zasięgu pod względem systemów, — skala zasięgu pod względem beneficjentów, — przypadków niestosowania metodologii ESSPROS w postaci wyczerpującego wykazu.

L 294/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2007

3. 3.1.

HARMONOGRAM TWORZENIA SPRAWOZDAŃ NA TEMAT JAKOŚCI Dla systemu podstawowego Sprawozdania jakościowe dotyczące systemu podstawowego sporządzane są raz w roku. Sprawozdanie za rok N musi zostać przekazane do Eurostatu do końca września roku N+2. Na tej podstawie Eurostat utworzy i rozpowszechni skonsolidowaną wersję tych sprawozdań do końca grudnia roku N+2.

3.2.

Dla modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury Sprawozdania jakościowe dla modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury sporządzane są raz w roku. Sprawozdanie za rok N musi zostać przekazane do Eurostatu do końca sierpnia roku N+2. Na tej podstawie Eurostat utworzy i rozpowszechni skonsolidowaną wersję tych sprawozdań do końca listopada roku N+2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 36 z 200713.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz.U. L 290 z 8.11.2007)

 • Dz. U. L294 - 26 z 200713.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE w odniesieniu do wykazów krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5311) (1)

 • Dz. U. L294 - 25 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L294 - 23 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r.

 • Dz. U. L294 - 21 z 200713.11.2007

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L294 - 19 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 17 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE obszaru VIa N przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 14 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L294 - 11 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu (1)

 • Dz. U. L294 - 3 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L294 - 1 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.