Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5549) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 28

L 295/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5549)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/731/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 3, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja we współpracy ze Zjednoczonym Królestwem zbadała te środki i stwierdziła z zadowoleniem, że granice obszarów A i B ustanowionych przez właściwy organ tego państwa członkowskiego znajdują się w wystarczającej odległości od miejsca, w którym znajduje się ognisko choroby. Można zatem zatwierdzić obszary A i B w Zjednoczonym Królestwie oraz ustalić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary. Obecny załącznik do decyzji 2006/415/WE zdezaktualizował się ze względu na wygaśnięcie środków ochronnych w odniesieniu do ogniska grypy ptaków w Niemczech, a zatem należy w całości zastąpić załącznik nowym tekstem. W związku z powyższym decyzję 2006/415/WE należy odpowiednio zmienić. Środki przewidziane w niniejszej decyzji należy poddać przeglądowi na następnym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

(5) (6)

Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (3) ustanawia niektóre środki ochronne, które należy stosować celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie z określeniem obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na fermie drobiu na swoim terytorium w hrabstwie Suffolk i podjęło stosowne środki zgodnie z decyzją 2006/415/WE, m. in. określiło obszary A i B, o których mowa w art. 4 wymienionej decyzji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). Sprostowanie (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/632/WE (Dz.U. L 255 z 29.9.2007, str. 46).

14.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/29

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustanawia się obszar A:

Obszar A ISO Kod kraju Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt (iii)

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

SUFFOLK 00162

Obszar zapowietrzony: Obszar obejmujący część hrabstwa Suffolk znajdującą w okręgu o promieniu 3 kilometrów od punktu o współrzędnych TM 06178 76666 w układzie odniesienia (*). Obszar zagrożony: Obszar obejmujący część hrabstw Suffolk i Norfolk znajdującą w okręgu o promieniu 10 kilometrów od punktu o współrzędnych TM 06178 76666 w układzie odniesienia (*).

21.12.2007

SUFFOLK 00162 NORFOLK 00154

(*) Jako układ odniesienia zastosowano system British National Grid.

CZĘŚĆ B Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustanawia się obszar B:

Obszar B ISO Kod kraju Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust. 4 lit. b) ppkt (iii)

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

NORFOLK 00154 SUFFOLK 00162

Okręgi: Babergh Breckland Forest Heath Ipswich Mid Suffolk Norwich St Edmundsbury South Norfolk Suffolk Coastal Waveney

21.12.2007”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 295 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 34 z 200714.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/734/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L295 - 31 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/733/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L295 - 30 z 200714.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/732/WPZiB z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/106/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L295 - 12 z 200714.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

 • Dz. U. L295 - 7 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L295 - 5 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L295 - 3 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L295 - 1 z 200714.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.