Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 1

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA NR 2/2007 RADY STOWARZYSZENIA UE-ALGIERIA z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2007/713/WE)

RADA STOWARZYSZENIA, (3)

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką LudowoDemokratyczną, z drugiej strony (1), zwany dalej „Umową”, podpisany w Brukseli dnia 22 kwietnia 2002 r., w szczególności art. 40 jego Protokołu 6,

Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Do celów wdrażania rozszerzonego systemu kumulacji oraz aby uniknąć obchodzenia ceł, niezbędna jest harmonizacja przepisów dotyczących zakazu zwrotu lub zwolnienia z należności celnych oraz harmonizacji wymagań w zakresie przetwarzania, przewidzianych w Protokole 6 w odniesieniu do materiałów niepochodzących dla uzyskania statusu materiałów pochodzących. Rozszerzony system kumulacji pochodzenia oznacza, że w kontekście umów preferencyjnych zawartych pomiędzy danymi krajami mają zastosowanie te same przepisy dotyczące zasad pochodzenia. Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji. Aby ułatwić wymianę handlową i uprościć zadania administracyjne, pożądane jest umożliwienie podmiotom gospodarczym korzystanie z długoterminowych deklaracji dostawcy. W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 6 do Umowy przewiduje dwustronną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Algierią oraz pełną kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, Algierią, Marokiem i Tunezją.

(5)

(6) (2)

Zgodnie ze Wspólną deklaracją dotyczącą kumulacji pochodzenia załączoną do Protokołu 6, rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, na podstawie Deklaracji Barcelońskiej przyjętej na Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27-28 listopada 1995 r., w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej.

(7)

(8)

(1) Dz.U. L 265 z 10.10.2005, str. 2.

L 297/2

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

15.11.2007

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu Protokołu 6 wszystkie omawiane postanowienia,

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

STANOWI CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Protokół 6 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi Wspólnymi Deklaracjami.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2007 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia M. MEDELCI Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 3 z 200715.11.2007

    Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.