Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 10

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 10

Strona 10 z 64

3 i 4. 6. Świadectwo przewozowe EUR-MED zawiera w polu 7 jedno z następujących oświadczeń w języku angielskim: — jeżeli pochodzenie uzyskano poprzez zastosowanie kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4: „CUMULATION APPLIED WITH…” (nazwa kraju/krajów) — jeżeli pochodzenie uzyskano bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4: „NO CUMULATION APPLIED” 7. Organy celne wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zweryfikowania statusu pochodzenia produktów i wypełnienia innych wymogów niniejszego protokołu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych eksportera lub każdą innego rodzaju kontrolę, którą uznają za odpowiednią. Organy celne wystawiające świadectwo zapewniają także, aby formularze określone w ust. 2 były należycie wypełnione. W szczególności sprawdzają, czy pole przeznaczone na opis produktów zostało wypełnione w sposób wykluczający możliwość dodania fałszywych wpisów. 8. Datę wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED wskazuje się w polu 11 świadectwa.

9. Organy celne wystawiają świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED i udostępniają je eksporterowi od chwili faktycznego dokonania wywozu lub zapewnienia go.

Artykuł 18 Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie 1. Nie naruszając postanowień art. 17 ust. 9, świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED może, w drodze wyjątku, zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi, jeżeli: a) nie zostało wystawione w chwili dokonywania wywozu z powodu błędu lub nieumyślnych pominięć lub zaistnienia szczególnych okoliczności; lub b) organom celnym wykazano w sposób wystarczający, że świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED zostało wystawione, ale nie zostało przyjęte przy przywozie z przyczyn technicznych.

2. Nie naruszając postanowień art. 17 ust. 9, świadectwo przewozowe EUR-MED może zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi oraz dla których w chwili wywozu wystawiono świadectwo przewozowe EUR.1, pod warunkiem, że organom celnym wykazano w sposób wystarczający, że spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 5. 3. Do celów stosowania ust. 1 i 2, eksporter wskazuje we wniosku miejsce i datę wywozu produktów, do których odnosi się świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED oraz podaje przyczyny złożenia wniosku. 4. Organy celne mogą wystawić świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED retrospektywnie jedynie po sprawdzeniu, że informacje zawarte we wniosku eksportera są zgodne z informacjami znajdującymi się w odpowiednich dokumentach. 5. Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawione retrospektywnie zawierają następującą adnotację w języku angielskim: „ISSUED RETROSPECTIVELY” Świadectwa przewozowe EUR-MED wystawione retrospektywnie na podstawie ust. 2 zawierają następującą adnotację w języku angielskim: „ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [date and place of issue])”.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/13

6. Adnotację, o której mowa w ust. 5 zamieszcza się w polu 7 świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED. Artykuł 19 Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED 1. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED, eksporter może zwrócić się do organów celnych, które je wystawiły, o wystawienie duplikatu w oparciu o dokumenty wywozowe znajdujące się w ich posiadaniu. 2. Duplikat wystawiony w ten sposób zawiera następującą adnotację w języku angielskim: „DUPLICATE” 3. Adnotację, o której mowa w ust. 2 zamieszcza się w polu 7 świadectwa przewozowego EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.