Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 11

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 11

Strona 11 z 64

1 lub EUR-MED. 4. Duplikat, który opatruje się datą wystawienia oryginalnego świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED, obowiązuje od tej daty. Artykuł 20 Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie uprzednio wystawionego lub sporządzonego dowodu pochodzenia Jeżeli produkty pochodzące pozostają pod kontrolą urzędu celnego we Wspólnocie lub w Algierii, oryginalny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony, do celów wysłania wszystkich produktów lub niektórych z nich do innego miejsca we Wspólnocie lub w Algierii, jednym lub kilkoma świadectwami przewozowymi EUR.1 lub EUR-MED. Zastępcze świadectwo (świadectwa) przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane są przez urząd celny, pod którego kontrolą znajdują się produkty. Artykuł 21 Rozróżnienie księgowe 1. W przypadku wystąpienia znacznych kosztów lub poważnych trudności związanych z oddzielnym magazynowaniem materiałów pochodzących i niepochodzących, które są identyczne i wymienne, organy celne mogą, na pisemny wniosek zainteresowanych, zezwolić na stosowanie metody tak zwanego „rozróżnienia księgowego” (zwanej dalej „metodą”) przy zarządzaniu magazynowaniem takich materiałów. 2. Metoda musi zapewnić, aby w danym okresie rozrachunkowym, ilość produktów uzyskanych, które można uznać za „pochodzące”, była sama jak ilość, którą uzyskano by w przypadku fizycznego rozdzielenia magazynowanych materiałów. 3. Organy celne mogą udzielić takiego pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem wszelkich warunków, które uznają za stosowne.

4. Metoda jest stosowana i jej stosowanie jest rejestrowane na podstawie ogólnych reguł księgowych mających zastosowanie w kraju wytworzenia produktu. 5. Korzystający z metody może, zależnie od okoliczności, sporządzać lub występować z wnioskiem o dowody pochodzenia w odniesieniu do takiej ilości produktów, które mogą być uznane za pochodzące. Na żądanie organów celnych korzystający składa oświadczenie dotyczące sposobu zarządzania tymi ilościami. 6. Organy celne kontrolują sposób korzystania z pozwolenia i mogą je cofnąć w przypadku, gdy korzystający w jakikolwiek sposób czyni z niego niewłaściwy użytek lub nie spełnia któregokolwiek z innych warunków określonych w niniejszym protokole.

Artykuł 22 Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze 1. Deklaracja na fakturze lub deklaracja EUR-MED na fakturze określona w art. 16 ust. 1 lit. c) może zostać sporządzona: a) przez upoważnionego eksportera w rozumieniu art. 23; lub b) przez każdego eksportera dla każdej przesyłki składającej się z jednej lub większej liczby opakowań zawierających produkty pochodzące, których całkowita wartość nie przekracza 6 000 EUR.

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 deklarację na fakturze można sporządzić w następujących przypadkach: — jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu; — jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja, bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, pod warunkiem, że świadectwo EUR-MED lub deklaracja EUR-MED na fakturze została wydana w kraju pochodzenia; — jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii z zastosowaniem kumulacji, o której mowa w art. 3 ust. 4a i art. 4 ust. 4a oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu.

L 297/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

3. Deklarację EUR-MED na fakturze można sporządzić, jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Algierii lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu a także: — zastosowano kumulację z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.