Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 14

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 14

Strona 14 z 64

Produkty wysłane jako małe paczki od osób prywatnych do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego podróżnych mogą zostać uznane za produkty pochodzące bez wymogu przedstawienia dowodu pochodzenia pod warunkiem, że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i zostały zgłoszone jako spełniające wymogi niniejszego protokołu oraz że nie ma żadnych wątpliwości, co do wiarygodności takiego oświadczenia. W przypadku przesyłek pocztowych takie oświadczenie może zostać umieszczone na zgłoszeniu celnym CN22/CN23 lub na załączonej do tego dokumentu kartce papieru. 2. Przywóz o charakterze okazjonalnym obejmujący wyłącznie produkty do osobistego użytku ich odbiorców, podróżnych lub ich rodzin, nie jest uważany za przywóz w celach handlowych, jeśli rodzaj i ilość produktów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe. 3. Łączna wartość takich produktów nie może ponadto przekraczać 500 EUR w przypadku małych paczek i 1 200 EUR w przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnych.

Artykuł 27a Deklaracje dostawcy 1. W przypadku wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 lub sporządzenia deklaracji na fakturze we Wspólnocie lub w Algierii dla produktów pochodzących przy wytworzeniu których wykorzystano towary pochodzące z Algierii, Maroka, Tunezji lub ze Wspólnoty, które zostały poddane obróbce lub przetworzeniu w tych krajach bez uzyskania statusu preferencyjnego pochodzenia towarów, należy uwzględnić deklarację dostawcy wydaną dla wspomnianych towarów zgodnie z niniejszym artykułem. 2. Deklaracja dostawcy, o której mowa w ust. 1, stanowi dowód obróbki lub przetworzenia, jakim zostały poddane w Algierii, Maroku, Tunezji lub we Wspólnocie dane towary do celów ustalenia czy produkty, do których wytworzenia wykorzystuje się wspomniane towary, można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii oraz czy spełniają one inne wymagania niniejszego protokołu.

L 297/16 b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

dokumenty potwierdzające status pochodzenia użytych materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Algierii, jeśli takie dokumenty są stosowane zgodnie z prawem krajowym;

3. Organy celne kraju wywozu wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED przechowują wniosek określony w art. 17 ust. 2 przez okres co najmniej trzech lat. 4. Organy celne kraju przywozu przechowują przedstawione im świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED, deklaracje na fakturze oraz deklaracje EUR-MED na fakturze przez okres co najmniej trzech lat.

c)

dokumenty potwierdzające obróbkę lub przetworzenie materiałów we Wspólnocie lub w Algierii, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Algierii, jeśli takie dokumenty są stosowane zgodnie z prawem krajowym;

Artykuł 30 d) świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED lub deklaracje na fakturze lub deklaracje EUR-MED na fakturze potwierdzające status pochodzenia wykorzystanych materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Algierii zgodnie z niniejszym protokołem lub w jednym z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, zgodnie z regułami pochodzenia identycznymi z regułami zawartymi w niniejszym protokole; Niezgodności i błędy formalne 1. Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami złożonymi w dowodzie pochodzenia a oświadczeniami podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności przywozowych, nie powoduje samo w sobie nieważności dowodu pochodzenia, jeżeli zostanie odpowiednio wykazane, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przedłożonym produktom. 2. Oczywiste błędy formalne, takie jak błędy literowe na dowodzie pochodzenia, nie powinny powodować odrzucenia dokumentu, jeśli błędy te nie wzbudzają wątpliwości, co do prawdziwości oświadczeń złożonych w dokumencie.

e)

odpowiednie dowody dotyczące obróbki lub przetworzenia przeprowadzonego poza Wspólnotą lub Algierią zgodnie z art. 12, potwierdzające, że spełniono wymogi zawarte w tym artykule;

f)

deklaracja dostawcy potwierdzjąca obróbkę lub przetworzenie, którym wykorzystane materiały zostały poddane we Wspólnocie, Tunezji, Maroku lub w Algierii, sporządzona w jednym z tych krajów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.