Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 17

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 17

Strona 17 z 64

3. Weryfikację przeprowadzają organy celne kraju wywozu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych eksportera lub innego rodzaju kontrolę, którą uznają za stosowną.

L 297/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 34

15.11.2007

Rozstrzyganie sporów Spory zaistniałe w związku z procedurami weryfikacji określonymi w art. 33 i 33a, których nie można rozstrzygnąć pomiędzy organami celnymi wnioskującymi o przeprowadzenie weryfikacji a organami celnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie weryfikacji lub wnioski o dokonanie wykładni niniejszego protokołu, powinny być przekazane Komitetowi Stowarzyszenia. We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów pomiędzy importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega prawodawstwu tego kraju. Artykuł 35 Sankcje

3. Do celów stosowania ust. 2 dotyczącego produktów pochodzących z Ceuty i Melilli niniejszy protokół stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem warunków specjalnych określonych w art. 38. Artykuł 38 Warunki specjalne 1. Pod warunkiem, że dane produkty przetransportowano bezpośrednio zgodnie z art. 13, produkty wymienione poniżej uznaje się za: 1) produkty pochodzące z Ceuty i Melilli: a) b) produkty całkowicie uzyskane w Ceucie i Melilli; produkty uzyskane w Ceucie i Melilli, do wytwarzania których wykorzystuje się produkty inne niż wymienione w lit. a) pod warunkiem, że: i) wspomniane produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6; lub ii) produkty te pochodzą z Algierii lub ze Wspólnoty, pod warunkiem, że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w art. 7;

Wobec każdej osoby sporządzającej lub przyczyniającej się do sporządzenia dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje w celu uzyskania traktowania preferencyjnego dla produktów stosowane są sankcje. Artykuł 36 Strefy wolnocłowe 1. Wspólnota i Algieria podejmują wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że sprzedawane produkty objęte dowodem pochodzenia, które podczas transportu korzystają ze stref wolnocłowych znajdujących się na ich terytorium, nie są zastępowane innymi towarami oraz nie są poddawane zabiegom innym niż zwykłe działania zapobiegające ich zepsuciu. 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w przypadku, gdy produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii przywożone są do strefy wolnocłowej na podstawie dowodu pochodzenia oraz poddawane są obróbce lub przetwarzaniu, odpowiednie organy wydają na wniosek eksportera nowe świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED, jeżeli przeprowadzona obróbka lub przetwarzanie są zgodne z postanowieniami niniejszego protokołu.

TYTUŁ VII CEUTA I MELILLA

2) produkty pochodzące z Algierii: a) b) produkty całkowicie uzyskane w Algierii; produkty uzyskane w Algierii, w produkcji których wykorzystuje się produkty inne, niż wymienione w lit. a), pod warunkiem, że: i) wspomniane produkty zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6; lub

Artykuł 37 Stosowanie protokołu 1. Termin „Wspólnota” użyty w art. 2 nie obejmuje Ceuty i Melilli. 2. 2. Produkty pochodzące z Algierii przywożone do Ceuty lub Melilli, korzystają pod każdym względem z takiego samego reżimu celnego, jaki stosowany jest wobec produktów pochodzących z terytorium celnego Wspólnoty, w rozumieniu protokołu 2 do Aktu Przystąpienia Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalii do Wspólnot Europejskich. Algieria stosuje wobec przywozu produktów objętych Umową oraz pochodzących z Ceuty i Melilli taki sam reżim celny, jak dla produktów przywożonych oraz pochodzących ze Wspólnoty.

ii)

produkty te pochodzą z Ceuty i Melilli lub ze Wspólnoty, pod warunkiem, że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w art. 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.