Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 22

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 22

Strona 22 z 64

g) h) i)

7.2. Do celów pozycji 2710, 2711 i 2712, „specyficznymi procesami” są: a) b) c) d) e) f) destylacja próżniowa; redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania; krakowanie; reformowanie; ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników; proces zawierający wszystkie z poniższych operacji: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja przy użyciu środków alkaicznych, odbarwianie lub oczyszczanie przy użyciu ziemi naturalnie aktywnej, ziemi uaktywnionej, uaktywnionego węgla drzewnego lub boksytu; polimeryzacja; alkilacja; izomeryzacja; odsiarczanie wodorem prowadzące do co najmniej 85 % redukcji zawartości siarki w przetwarzanym produkcie (metoda ASTM D 1266–59 T) — wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów objętych pozycją ex 2710; odparafinowywanie przez inny proces niż filtrowanie — wyłącznie w stosunku do produktów objętych pozycją 2710;

g) h) ij) k)

l)

m) obróbka przy użyciu wodoru pod ciśnieniem większym niż 20 barów i w temperaturze większej niż 250 °C, z zastosowaniem katalizatora, innego niż skutkującego odsiarczaniem, w której wodór stanowi aktywny element reakcji chemicznej — wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów objętych pozycją ex 2710. Dalsza obróbka olejów smarowych objętych pozycją ex 2710 przy użyciu wodoru (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie) szczególnie w celu poprawy koloru lub stabilności, nie jest uznawane za szczególny proces; n) destylacja atmosferyczna pod warunkiem, że mniej niż 30 % tych produktów, objętościowo oraz włączając również straty, destyluje w temperaturze 300 °C metodą ASTM D 86 — wyłącznie w stosunku do olejów opałowych objętych pozycją ex 2710; obróbka poprzez elektryczne wyładowania snopiaste o wysokiej częstotliwości — wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów innych niż oleje gazowe i oleje opałowe; odolejowanie poprzez krystalizację frakcyjną — wyłącznie w stosunku do produktów ropopochodnych objętych pozycją ex 2712 (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub torfowy oraz wosk parafinowy zawierający mniej niż 0,75 % wagowych oleju).

o)

p)

7.3. Do celów pozycji ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 oraz ex 3403 proste operacje takie jak czyszczenie, przelewanie, odsalanie, oddzielanie wody, filtrowanie, barwienie, oznaczanie, uzyskiwanie zawartości siarki w rezultacie mieszania produktów o różnej zawartości siarki lub dowolna kombinacja powyższych operacji lub operacji do nich podobnych nie nadają statusu pochodzenia.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/25

ZAŁĄCZNIK II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Produkty wymienione w wykazie mogą nie być objęte Umową. W związku z powyższym konieczne jest sprawdzenie każdego produktu w innych częściach Umowy.

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

Dział 1

Żywe zwierzęta

Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 1 i 2 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane

Dział 2

Mięso i podroby jadalne

Dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

ex Dział 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; z wyjątkiem: Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0403

Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane, wszystkie użyte soki owocowe (z wyjątkiem soku z ananasów, limonek i grejpfrutów) z pozycji 2009 są produktami pochodzącymi, i wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 5 są całkowicie uzyskane Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały objęte działem 6 są całkowicie uzyskane, i wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 0502

Przygotowana szczecina i sierść świń lub dzików

Dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

Dział 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane

L 297/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.