Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 35

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 35

Strona 35 z 64

– – Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni na bazie naturalnych produktów żywicznych – – Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry – – Sorbit, inny niż z pozycji 2905 – – Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i etanoloaminowych; tiofenowanych kwasów sulfonowych z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich soli – – Wymieniacze jonowe – – Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych – – Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów – – Woda amoniakalna i odpadkowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego – – Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry – – Olej fuzlowy i olej Dippela – – Mieszaniny soli mających różne aniony – – Pasty kopiarskie na bazie żelatyny nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym – Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

L 297/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

od 3901 do 3915

Tworzywa sztuczne w formie podstawowej, odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem pozycji ex 3907 i 3912, do których zastosowanie mają poniższe reguły:

– Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3907

– Kopolimery uzyskane z poliwęglanów i kopolimerów akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowych (ABS)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (5)

– Poliester

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu i/lub wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromowego (bifenol A)

3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

od 3916 do 3921

Półwyroby i wyroby z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem objętych pozycjami ex 3916, ex 3917, ex 3920 oraz ex 3921, dla których obowiązują poniższe reguły:

– Produkty płaskie, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbce powierzchniowej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbka powierzchniowa

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/47

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Pozostałe: – – Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– – Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3916 i ex 3917

Rury, przewody i węże

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3920

– Arkusze lub folie jonomerowe

Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem z etylenu i kwasu metakrylowego częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidów lub polietylenu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

ex 3921

Metalizowane folie z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie z folii poliestrowych o wysokiej przezroczystości, o grubości poniżej 23 mikronów (6)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

od 3922 do 3926

Artykuły z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4001

Laminowane płyty z krepy na podeszwy butów

Laminowanie arkuszy kauczuku naturalnego

L 297/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.