Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 64

1 i 2. W przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z kraju, który ma największy udział materiałów pochodzących, użytych w procesie produkcji w Algierii. 4. Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. 1 i 2, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu w Algierii, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajów.

(1) Księstwo Liechtensteinu jest związane unią celną ze Szwajcarią i jest Umawiającą się Stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej g)

L 297/7

4a. Do celów stosowania art. 2 ust. 2 lit. b) obróbkę lub przetwarzanie dokonane we Wspólnocie, Maroku lub Tunezji uważa się za dokonane w Algierii w przypadku, gdy uzyskane produkty zostały następnie poddane obróbce lub przetworzeniu w Algierii. W przypadku, gdy zgodnie z niniejszym przepisem produkty pochodzące uzyskano w dwóch lub więcej krajach, uważa się je za pochodzące z Algierii tylko, gdy obróbka lub przetwarzanie wykracza poza operacje określone w art. 7. 5. Kumulacja przewidziana w niniejszym artykule ma zastosowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki: a) pomiędzy krajami zaangażowanymi w uzyskanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zastosowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT); materiały i produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami zawartymi w niniejszym protokole; oraz c) powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Algierii zgodnie z jej własnymi procedurami.

produkty wytworzone na pokładzie ich statków-przetwórni wyłącznie z produktów określonych w lit. f);

h) używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzysku surowców, łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady; ij) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej; produkty wydobyte z dna morskiego lub spod ziemi dna morskiego poza ich wodami terytorialnymi pod warunkiem, że mają wyłączne prawa do eksploatacji tego obszaru; towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w lit. a)–j).

k)

b)

l)

2. Określenia „ich statki” i „ich statki-przetwórnie” użyte w ust. 1 lit. f) i g) odnoszą się tylko do statków i statków — przetwórni: a) które są wpisane do rejestru lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim Wspólnoty lub w Algierii; które pływają pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Algierii; które w przynajmniej 50 % są własnością obywateli Państw Członkowskich Wspólnoty albo Algierii lub spółki z siedzibą w jednym z tych państw, w której obywatele Państw Członkowskich Wspólnoty lub Algierii pełnią funkcję dyrektora lub dyrektorów, przewodniczącego zarządu lub rady nadzorczej i stanowią większość członków zarządu lub rady nadzorczej, i ponadto w której, w przypadku spółek osobowych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przynajmniej połowa kapitału należy do tych państw, ich instytucji publicznych lub obywateli tych państw; których kapitan i oficerowie są obywatelami Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Algierii; oraz e) których przynajmniej 75 % załogi jest obywatelami Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Algierii.

Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w powiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C). Algieria, poprzez Komisję Wspólnot Europejskich, poinformuje Wspólnotę o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejścia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które maja zastosowanie do innych krajów wymienionych w ust. 1 i 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.