Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 64

b)

c)

Artykuł 5 Produkty całkowicie uzyskane 1. Następujące produkty są uważane za całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Algierii: a) produkty mineralne wydobyte z ich ziemi lub z ich dna morskiego; produkty roślinne tam zebrane; żywe zwierzęta tam urodzone i hodowane; produkty pochodzące od żywych zwierząt tam hodowanych; produkty uzyskane przez polowanie lub połowy tam przeprowadzone; produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi Wspólnoty lub Algierii przez ich statki; d)

b) c) d) e)

Artykuł 6 Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu 1. Do celów art. 2 produkty, które nie są całkowicie uzyskane, uważa się za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, gdy spełnione są warunki określone w wykazie zawartym w załączniku II.

f)

L 297/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej k)

15.11.2007

Warunki, o których mowa powyżej określają, w odniesieniu do wszystkich produktów objętych niniejszą Umową, obróbki lub przetworzenia, które muszą zostać dokonane na materiałach niepochodzących użytych przy wytwarzaniu i są stosowane wyłącznie w odniesieniu do tych materiałów. Odpowiednio, jeżeli produkt, który uzyskał status produktu pochodzącego poprzez spełnienie warunków określonych w wykazie, jest użyty do wytworzenia innego produktu, to warunki odnoszące się do produktu, do którego wytworzenia został użyty, nie odnoszą się do niego i nie bierze się pod uwagę materiałów niepochodzących, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania. 2. Nie naruszając postanowień ust. 1, materiały niepochodzące, które zgodnie z warunkami określonymi w wykazie w załączniku II nie są używane do wytworzenia produktu, mogą zostać użyte pod warunkiem, że: a) ich łączna wartość nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu; żaden z udziałów procentowych określonych w wykazie jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących nie został przekroczony przy zastosowaniu postanowień niniejszego ustępu.

przesiewanie, przeglądanie, sortowanie, klasyfikowanie, ocenianie, dobieranie (łącznie z kompletowaniem zestawów artykułów); zwykłe umieszczanie w butelkach, puszkach, torbach, skrzynkach, pudełkach, umieszczanie na kartach lub tablicach oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem;

l)

m) umieszczanie lub drukowanie na produktach lub ich opakowaniach znaków, etykiet, logo i innych podobnych znaków odróżniających; n) zwykłe mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów; o) zwykły montaż części artykułu dla otrzymania kompletnego artykułu lub demontaż produktu na części; połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w lit. a)–n); ubój zwierząt.

p)

b)

q)

Niniejszego ustępu nie stosuje się do produktów objętych działami 50–63 Zharmonizowanego Systemu. 3. Ust. 1 i 2 stosuje się z uwzględnieniem postanowień art. 7.

2. Wszystkie takie czynności przeprowadzone we Wspólnocie albo w Algierii w odniesieniu do danego produktu są rozważane łącznie do celów określenia, czy przetworzenie lub obróbka, jakim został poddany dany produkt, są uważane za niewystarczające w rozumieniu ust. 1. Artykuł 8

Artykuł 7 Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie 1. Bez uszczerbku dla ust. 2, następujące operacje są uważane za obróbkę lub przetworzenie niewystarczające dla nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 6 zostały spełnione: a) czynności mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania; rozłączanie i łączenie przesyłek; mycie, czyszczenie, odkurzanie, usuwanie tlenku, oleju, farby lub innych warstw; prasowanie lub tłoczenie wyrobów włókienniczych; zwykłe czynności malowania i polerowania; łuskanie, częściowe lub całkowite bielenie, polerowanie i glazurowanie zbóż lub ryżu; czynności polegające na dodawaniu barwników do cukru lub formowaniu kostek cukru; obieranie ze skóry, drylowanie lub łuskanie owoców, orzechów i warzyw; ostrzenie, zwykłe szlifowanie lub przycinanie; b)

Jednostka kwalifikacyjna 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.