Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 56

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 56

Strona 56 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

9018

Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku:

– Fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt stomatologiczny lub w spluwaczki dentystyczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 9018

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

9019

Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory lecznicze

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

9020

Pozostałe respiratory oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

9024

Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub tym podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9025

Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9026

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/91

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

9027

Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomy Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich: – Części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9028

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9030

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9031

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9032

9033

Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale), do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90 Zegary i zegarki oraz ich części; z wyjątkiem:

ex Dział 91

L 297/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 56 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.