Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 59

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 59

Strona 59 z 64

Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. (2) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, zob. Uwaga wstępna 7.2. (3) Uwaga 3 do działu 32 podaje, że są to preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe w produkcji preparatów barwiących, jeżeli nie zostały sklasyfikowane pod inną pozycją w dziale 32. (4) Pod określeniem „grupa” rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem. (5) W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji 3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji 3907 do 3911 z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo. (6) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003–16 miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %. (7) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. Uwagi wstępne 5. (8) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do materiałów tkanych z rodzajów stosowanych w maszynach do wytwarzania papieru. (9) Zob. Uwagi wstępne 6. (10) W przypadku produktów dzianych i szydełkowanych, nieelastycznych ani niepodgumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianych lub szydełkowanych (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), zob. Uwagi wstępne 6. (11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (12) Niniejszą regułę stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r.

L 297/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

ZAŁĄCZNIK IIIa Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1

Instrukcje dotyczące druku 1. Wymiary formularza wynoszą 210 × 297 mm, dopuszcza się zmniejszenie długości o 5 mm lub jej zwiększenie o 8 mm. Używa się papieru w kolorze białym, klejonego do pisania, bez zawartości ścieru mechanicznego oraz o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m2. W tle drukowany jest wzór giloszowany, pozwalający na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa dokonanego przy użyciu środków mechanicznych lub chemicznych. 2. Właściwe organy umawiających się stron mogą zastrzec sobie prawo do samodzielnego druku formularzy lub zlecić druk upoważnionym drukarniom. W drugim przypadku każdy z formularzy musi zawierać odesłanie do powyższego upoważnienia. Każdy formularz musi zawierać nazwę i adres drukarni lub znak, poprzez który drukarnia może być zidentyfikowana. Formularz opatrzony jest numerem seryjnym, nadrukowanym lub nie, za pomocą którego może on być zidentyfikowany.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/97

L 297/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/99

L 297/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/101

ZAŁĄCZNIK IIIb Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR-MED

Instrukcje dotyczące druku 1. Wymiary formularza wynoszą 210 × 297 mm; dopuszczone jest zmniejszenie długości o 5 mm lub jej zwiększenie o 8 mm. Używa się papieru w kolorze białym, klejonego do pisania, bez zawartości ścieru mechanicznego oraz o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m2. W tle drukowany będzie wzór giloszowany, pozwalający na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa dokonanego przy użyciu środków mechanicznych bądź chemicznych. 2. Właściwe organy umawiających się stron mogą zastrzec sobie prawo do samodzielnego druku formularzy lub zlecić druk upoważnionym drukarniom. W drugim przypadku każdy z formularzy musi zawierać odesłanie do powyższego upoważnienia. Każdy formularz musi zawierać nazwę i adres drukarni lub znak, poprzez który drukarnia może być zidentyfikowana. Formularz opatrzony jest numerem seryjnym, nadrukowanym lub nie, za pomocą którego może on być zidentyfikowany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 59 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.