Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 60

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 60

Strona 60 z 64

L 297/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/103

L 297/104

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/105

L 297/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

ZAŁĄCZNIK IVa Tekst deklaracji na fakturze Deklaracja na fakturze, której tekst podano poniżej, musi być sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów.

Wersja w języku hiszpańskim El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Wersja w języku czeskim Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Wersja w języku duńskim Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Wersja w języku niemieckim Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Wersja w języku estońskim Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja w języku greckim Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Wersja w języku angielskim The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Wersja w języku francuskim L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2)).

Wersja w języku włoskim L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

(1) W przypadku, gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku, gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. (2) Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku, gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w języku łotewskim

L 297/107

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Wersja w języku litewskim Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 60 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.