Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 64

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 64

Strona 64 z 64

L 297/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w języku szwedzkim

15.11.2007

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). — — cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3)

Wersja w języku arabskim

— —

cumulation applied with … (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .… (4)

(Miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .… (5)

(Podpis eksportera i czytelnie nazwisko osoby podpisującej deklarację)

(1) W przypadku, gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku, gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. (2) Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku, gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. (3) Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne. (4) Dane te można pominąć, jeżeli zawarte są w samym dokumencie. (5) W przypadkach, gdy od upoważnionego eksportera nie wymaga się podpisu, zwolnienie z podpisu oznacza również zwolnienie z wpisania nazwiska osoby podpisującej.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/113

ZAŁĄCZNIK V Deklaracja dostawcy Deklaracja dostawcy, której tekst zamieszczony jest poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów.

L 297/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

ZAŁĄCZNIK VI Długoterminowa deklaracja dostawcy Deklaracja dostawcy, której tekst zamieszczony jest poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/115

L 297/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Księstwa Andory 1. Produkty pochodzące z Księstwa Andory klasyfikowane w działach od 25 do 97 Zharmonizowanego Systemu są uznawane przez Algierię za pochodzące ze Wspólnoty w rozumieniu Umowy. 2. Protokół 6, dla celów określenia pochodzenia wyżej wymienionych produktów, stosuje się odpowiednio.

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Republiki San Marino 1. Produkty pochodzące z Republiki San Marino są uznawane przez Algierię za pochodzące ze Wspólnoty w rozumieniu Umowy. 2. Protokół 6, dla celów określenia pochodzenia wyżej wymienionych produktów, stosuje się odpowiednio.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 64 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.