Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 64

Artykuł 11 Elementy neutralne Aby ustalić, czy produkt jest produktem pochodzącym, nie jest konieczne ustalenie pochodzenia następujących składników, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania: a) b) c) d) energii i paliwa; zakładu i wyposażenia; maszyn i narzędzi; towarów, które ani nie wchodzą ani nie są przeznaczone do wejścia w końcowy skład produktu.

TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12 Zasada terytorialności 1. Z wyjątkiem przewidzianym w art. 2 ust. 1 lit. c), art. 3 i 4 oraz w ust. 3 niniejszego artykułu, warunki uzyskania statusu pochodzenia produktu określone w tytule II muszą być spełniane w sposób ciągły we Wspólnocie lub w Algierii. 2. Z wyjątkiem przewidzianym w art. 3 i 4, jeżeli produkty pochodzące wywiezione ze Wspólnoty lub z Algierii do innego kraju są przywożone ponownie, należy je uważać za niepochodzące, chyba że zgodnie z wymogami organów celnych można wykazać, że: a) towary powracające są tymi samymi towarami, które zostały wywiezione; oraz b) nie zostały one poddane żadnym czynnościom wykraczającym poza czynności niezbędne dla zachowania ich w dobrym stanie gdy znajdowały się w tym kraju lub podczas transportu.

L 297/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 13 c)

15.11.2007

Transport bezpośredni 1. Preferencyjne traktowanie przewidziane w Umowie dotyczy tylko produktów spełniających wymogi niniejszego protokołu, które są transportowane bezpośrednio między Wspólnotą a Algierią lub przez terytoria innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja. Jednakże produkty stanowiące jedną przesyłkę mogą być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem, że pozostają pod dozorem organów celnych w kraju tranzytu lub składowania i że nie zostaną one poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla zachowania ich w dobrym stanie. Produkty pochodzące mogą być transportowane rurociągiem przez terytoria inne niż terytorium Wspólnoty lub Algierii. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w ust. 1 organom celnym kraju przywozu okazuje się: a) jednolity dokument transportowy obejmujący przejazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu; lub świadectwo wystawione przez organy celne kraju tranzytu: (i) zawierające dokładny opis produktów;

produkty zostały wysłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę;

oraz

d)

produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie.

2. Dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V i jest przedstawiany organom celnym kraju przywozu w normalnym trybie. Wskazuje się w nim nazwę i adres wystawy. W razie konieczności może być wymagana dodatkowa dokumentacja dotycząca warunków, na jakich produkty były wystawione.

3. Ust. 1 stosuje się do wszelkich wystaw, targów albo podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których produkty pozostają pod dozorem celnym.

b)

TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE

(ii) wskazujące datę wyładunku i ponownego załadunku produktów oraz, o ile ma to zastosowanie, nazwy statków lub innych użytych środków transportu; oraz (iii) poświadczające warunki, na jakich produkty pozostawały w kraju tranzytu; lub c) w przypadku braku powyższych, jakiekolwiek dokumenty poświadczające.

Artykuł 15 Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

1.

a)

Materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktów pochodzących ze Wspólnoty, z Algierii lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie lub w Algierii zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.