Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 64

Artykuł 14 Wystawy 1. Produkty pochodzące wysłane w celu wystawienia w kraju innym niż kraje wymienione w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja i które to produkty po wystawie sprzedaje się w celu przywozu do Wspólnoty lub Algierii, korzystają przy przywozie z postanowień Umowy pod warunkiem wykazania zgodnie z wymogami organów celnych, że: a) eksporter wysłał te produkty ze Wspólnoty lub z Algierii do kraju, w którym miała miejsce wystawa i tam je wystawił; produkty zostały sprzedane lub w inny sposób zbyte przez eksportera osobie we Wspólnocie lub w Algierii;

b)

Produkty z działu 3 oraz pozycji 1604 i 1605 Zharmonizowanego Systemu pochodzące ze Wspólnoty zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c), dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych.

b)

2. Zakaz określony w ust. 1 ma zastosowanie do wszelkich ustaleń o refundacjach, ulgach lub zwolnieniach z płatności, częściowych lub całkowitych, należności celnych lub opłat o podobnym skutku, stosowanych we Wspólnocie lub w Algierii w odniesieniu do materiałów użytych w procesie wytwarzania lub do produktów objętych ust. 1 lit. b), dla których taka refundacja, ulga lub zwolnienie z płatności są stosowane w sposób bezpośredni lub pośredni, gdy produkty uzyskane z tych materiałów są wywożone, a nie w przypadku, gdy pozostają na użytek krajowy.

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

L 297/11

3. Eksporter produktów objętych dowodem pochodzenia jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie organów celnych, wszelkich odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nie uzyskał żadnego zwrotu w odniesieniu do materiałów niepochodzących użytych przy wytworzeniu danych produktów i że wszystkie należności celne lub opłaty o podobnym skutku, stosowane w odniesieniu do takich materiałów, zostały uiszczone. 4. Postanowienia ust. 1–3 stosuje się również do opakowań w rozumieniu art. 8 ust. 2, akcesoriów, części zapasowych i narzędzi w rozumieniu art. 9 oraz produktów w zestawie w rozumieniu art. 10, gdy są one niepochodzące. 5. Postanowienia ust. 1–4 stosuje się wyłącznie do materiałów, wobec których ma zastosowanie Umowa. Ponadto nie stanowią one przeszkody dla stosowania systemu refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych przy wywozie zgodnie z postanowieniami Umowy. 6. Zakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się, jeżeli produkty uznaje się za pochodzące ze Wspólnoty lub z Algierii bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów, o których mowa w art. 3 i 4. 7. Nie naruszając postanowień ust. 1, Algieria może, stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o podobnym skutku mających zastosowanie do materiałów niepochodzących użytych przy wytwarzaniu produktów pochodzących z wyjątkiem produktów objętych działami 1–24 Zharmonizowanego Systemu i z zastrzeżeniem następujących postanowień: a) w odniesieniu do produktów objętych działami 25–49 i 64–97 Zharmonizowanego Systemu utrzymane jest cło w wysokości 5 % lub w wysokości obowiązującej w Algierii, jeśli jest ona niższa; w odniesieniu do produktów objętych działami 50–63 Zharmonizowanego Systemu utrzymane jest cło w wysokości 10 % lub w wysokości obowiązującej w Algierii, jeśli jest ona niższa.

świadectwa przewozowego EUR-MED, którego wzór zamieszczony jest w załączniku IIIb;

c)

w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1, deklaracji, zwanej dalej „deklaracją na fakturze” lub „deklaracją EUR-MED na fakturze”, sporządzonej przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczający do ich identyfikacji; teksty deklaracji na fakturze umieszczono w załącznikach IVa i IVb.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.