Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pomarańcze pochodzące z Egiptu oraz na przetworzony produkt rolny pochodzący z Izraela

Data ogłoszenia:2007-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 11

16.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1338/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pomarańcze pochodzące z Egiptu oraz na przetworzony produkt rolny pochodzący z Izraela

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Protokół ten przewiduje nowy roczny kontyngent taryfowy mający zastosowanie do przywozu do Wspólnoty określonego przetworzonego produktu rolnego pochodzącego z Izraela. Nowy kontyngent taryfowy stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu podpisania protokołu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

(5)

W celu wdrożenia koncesji taryfowych ustanowionych w tych protokołach należy odpowiednio dostosować wykaz kontyngentów taryfowych dla Egiptu oraz Izraela, ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponieważ kontyngentu taryfowego dla Izraela na rok 2007 nie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r., wielkość nowego kontyngentu taryfowego na ten rok ustala się na niższym poziomie niż roczna wielkość kontyngentu taryfowego.

(1)

Rada decyzją z dnia 30 października 2007 r. (2) wyraziła zgodę na podpisanie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Egipt, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, oraz przewidziała jego tymczasowe stosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 747/2001.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Protokół ten przewiduje zwiększenie wielkości kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do przywozu do Wspólnoty pomarańczy pochodzących z Egiptu. Zwiększoną wielkość stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Artykuł 1 Rozporządzenie (WE) nr 747/2001 zostaje zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Rada decyzją z dnia 22 października 2007 r. (3) wyraziła zgodę na podpisanie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz przewidziała jego tymczasowe stosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1712/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 7). (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (3) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Jednakże pkt 2 załącznika stosuje się od dnia 1 listopada 2007 r.

L 298/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

16.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/13

ZAŁĄCZNIK W rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) w tabeli przedstawionej w załączniku IV wiersze dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach zlecenia 09.1707 oraz 09.1711 otrzymują brzmienie: „09.1707 Pomarańcze, świeże lub suszone

0805 10

Od 1.7.2007 do 30.6.2008 i na każdy kolejny okres od 1.7. do 30.6.

70 320

Zwolnienie (2)

z czego: 09.1711 0805 10 20 Pomarańcze słodkie, świeże Od 1.12.2007 do 31.5.2008 i na każdy kolejny okres od 1.12. do 31.5.

z czego: 36 300 (5) Zwolnienie (6)”

2) w tabeli przedstawionej w części A załącznika VII dodaje się wiersz w brzmieniu:

Wielkość kontyngentu (waga netto w tonach)

Nr porządkowy

Kod CN

Podpodział TARIC

Opis towarów

Okres obowiązywania kontyngentu

Stawka celna w ramach kontyngentu

„09.1367

ex 2106 90 98

44

Zaprawy cytrusowe do produkcji napojów bezalkoholowych i napojów, zawierające co najmniej 30 % masy zagęszczonych soków owocowych i nie więcej niż 50 % sacharozy, niezawierające mleka ani przetworów mlecznych

Od 1.11. do 31.12.2007 Od 1.1. do 31.12.2008 i na każdy kolejny okres od 1.1. do 31.12.

3 240

67 % składnika rolnego”

5 550

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 23 z 200716.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1183/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniającego i aktualizującego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (  Dz.U. L 278 z 22.10.2007)

 • Dz. U. L298 - 22 z 200716.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2007 z dnia 30 października 2007 r. dotycząca przedłużenia mandatu Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L298 - 20 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L298 - 17 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 14 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L298 - 6 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pewne produkty rybołówstwa pochodzące z Norwegii

 • Dz. U. L298 - 3 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 557/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L298 - 1 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.