Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2007 z dnia 30 października 2007 r. dotycząca przedłużenia mandatu Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Data ogłoszenia:2007-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 22

L 298/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUPOL COPPS/1/2007 z dnia 30 października 2007 r. dotycząca przedłużenia mandatu Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (2007/737/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

W dniu 18 października 2007 r. Sekretarz Generalny/ Wysoki Przedstawiciel przedstawił KPiB wniosek o przedłużenie mandatu pana Colina SMITHA na kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2008 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

Artykuł 1 Mandat pana Colina SMITHA, Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS), zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r. Artykuł 2

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 ust. 2 wspólnego działania 2005/797/WPZiB stanowi, że Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu, w tym do zmiany struktury dowodzenia na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2007 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. DURRANT PAIS

(2)

W dniu 21 listopada 2006 r. na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela KPiB mianował decyzją 2006/853/WPZiB (2) pana Colina SMITHA na stanowisko Szefa Misji/Komendanta Policji EUPOL COPPS do dnia 31 grudnia 2007 r.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 65. (2) Dz.U. L 331 z 29.11.2006, str. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 23 z 200716.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1183/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniającego i aktualizującego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (  Dz.U. L 278 z 22.10.2007)

 • Dz. U. L298 - 20 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L298 - 17 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 14 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L298 - 11 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pomarańcze pochodzące z Egiptu oraz na przetworzony produkt rolny pochodzący z Izraela

 • Dz. U. L298 - 6 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pewne produkty rybołówstwa pochodzące z Norwegii

 • Dz. U. L298 - 3 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 557/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L298 - 1 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.