Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 557/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

Data ogłoszenia:2007-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 3

Strona 1 z 2
16.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1336/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 557/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Jaja przywożone z krajów trzecich należy znakować w kraju pochodzenia kodem kraju zgodnie z międzynarodową normą „ISO 3166 kody nazw krajów”.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (1), w szczególności jego art. 11,

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 557/2007.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj;

(1)

Doświadczenie nabyte podczas stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 (2) wykazało, iż należy dostosować niektóre przepisy tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Należy wyjaśnić, że wymogi dotyczące informacji znajdujących się na opakowaniu transportowym stosuje się również do opakowań, w których transportuje się jaja przeznaczone do dalszego przetworzenia.

W rozporządzeniu (WE) nr 557/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(3)

Na mocy art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (3) przepisy dotyczące znakowania nie mają zastosowania do jaj dostarczanych bezpośrednio do zakładów przetwórstwa spożywczego i niespożywczego w celu przetworzenia. Przepis taki nie został zawarty w rozporządzeniu (WE) nr 1028/2006 w celu umożliwienia państwom członkowskim podjęcia środków na szczeblu krajowym. Jednakże w celu umożliwienia administracjom państw członkowskich wdrożenia nowych przepisów, rozporządzeniem (WE) nr 557/2007 wprowadzono roczny okres przejściowy, trwający od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., w odniesieniu do znakowania jaj przeznaczonych do przetworzenia wyprodukowanych we Wspólnocie. Dla produktów przywożonych z krajów trzecich nie przewidziano podobnych środków przejściowych. Mając na uwadze uniknięcie dyskryminującego traktowania należy zatem ustanowić okres przejściowy do dnia 30 czerwca 2008 r. w odniesieniu do przepisów dotyczących znakowania jaj produkowanych w krajach trzecich i przywożonych do Wspólnoty w celu przetworzenia.

„3. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszczone na opakowaniu transportowym, nie są zmieniane i pozostają na opakowaniu transportowym do momentu wyjęcia jaj w celu ich niezwłocznej klasyfikacji, znakowania, pakowania lub dalszego przetworzenia.”;

2) artykuł 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poniższe przepisy stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.:

(1) Dz.U. L 186 z 7.7.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 132 z 24.5.2007, str. 5. (3) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1028/2006 (Dz.U. L 186 z 7.7.2006, str. 1).

a) obowiązek znakowania przewidziany w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1028/2006 nie ma zastosowania do jaj wyprodukowanych we Wspólnocie, odbieranych przez przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego, zatwierdzone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, bezpośrednio od swoich zwykłych dostawców; w tym przypadku dostawa podlega całkowicie odpowiedzialności przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, które w związku z tym zobowiązuje się do wykorzystania jaj wyłącznie w celu przetworzenia;

L 298/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 23 z 200716.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1183/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniającego i aktualizującego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (  Dz.U. L 278 z 22.10.2007)

 • Dz. U. L298 - 22 z 200716.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2007 z dnia 30 października 2007 r. dotycząca przedłużenia mandatu Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L298 - 20 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L298 - 17 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 14 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L298 - 11 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pomarańcze pochodzące z Egiptu oraz na przetworzony produkt rolny pochodzący z Izraela

 • Dz. U. L298 - 6 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pewne produkty rybołówstwa pochodzące z Norwegii

 • Dz. U. L298 - 1 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.