Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pewne produkty rybołówstwa pochodzące z Norwegii

Data ogłoszenia:2007-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 6

Strona 1 z 3
L 298/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1337/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pewne produkty rybołówstwa pochodzące z Norwegii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 992/95 z dnia 10 kwietnia 1995 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) przewiduje system zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat przyjmowania zgłoszeń celnych. W celu uproszczenia ten sam system należy stosować w przypadku kontyngentów taryfowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 992/95.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Pewne kontyngenty taryfowe przewidziane w protokole dodatkowym należy początkowo uznać za kontyngenty, które nie są bliskie wykorzystania w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. W związku z tym art. 308c ust. 2 i 3 tego rozporządzenia nie powinien mieć zastosowania do tych kontyngentów taryfowych. Zgodnie z protokołem dodatkowym wielkości kontyngentów taryfowych na rok 2007 nie powinny ulec zmniejszeniu proporcjonalnie do tej części roku, która upłynęła przed stosowaniem kontyngentów taryfowych, a z drugiej strony wielkości kontyngentów taryfowych na rok 2009 należy zmniejszyć proporcjonalnie do tej części roku 2009, podczas której nie stosowano kontyngentów taryfowych. Zgodnie z decyzją 2007/566/WE nowe kontyngenty taryfowe i zmiany obowiązujących kontyngentów taryfowych należy stosować od dnia 1 września 2007 r. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować od tego samego dnia i powinno ono natychmiast wejść w życie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(1)

Udział Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym ustalono umową o rozszerzeniu EOG podpisaną dnia 25 lipca 2007 r. między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią oraz krajami kandydującymi do EOG.

(7)

(2)

W oczekiwaniu na zakończenie procedur wymaganych do przyjęcia umowy o rozszerzeniu EOG z 2007 r. podpisane zostało porozumienie w formie wymiany listów, które przewiduje tymczasowe stosowanie umowy o rozszerzeniu EOG. Porozumienie to zatwierdzono decyzją Rady 2007/566/WE z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych (2).

(8)

(9) (3)

Umowa o rozszerzeniu EOG przewiduje protokół dodatkowy do umowy o wolnym handlu między WE i Norwegią z 1973 r. Ten protokół dodatkowy przewiduje nowe roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe oraz zmiany obowiązujących rocznych bezcłowych kontyngentów taryfowych dla przywozu do Wspólnoty pewnych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Norwegii. Aby wprowadzić w życie nowe i zmienione kontyngenty taryfowe przewidziane w protokole dodatkowym, należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 992/95.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 992/95 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0745 oraz 09.0758 wymienionych w załączniku I nie stosuje się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.”;

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 298 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 23 z 200716.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1183/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniającego i aktualizującego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (  Dz.U. L 278 z 22.10.2007)

 • Dz. U. L298 - 22 z 200716.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2007 z dnia 30 października 2007 r. dotycząca przedłużenia mandatu Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L298 - 20 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L298 - 17 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 14 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L298 - 11 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na pomarańcze pochodzące z Egiptu oraz na przetworzony produkt rolny pochodzący z Izraela

 • Dz. U. L298 - 3 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 557/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L298 - 1 z 200716.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.