Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/981/WE) Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, (TDCA) w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe (  Dz.U. L 370 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4

Strona 1 z 3
L 30/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2007

Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/981/WE) Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, (TDCA) w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 370 z dnia 27 grudnia 2006 r.)

Decyzja nr 1/2006 otrzymuje brzmienie:

DECYZJA Nr 1/2006 RADY WSPÓŁPRACY UE – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, (TDCA) w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe (2006/981/WE)

RADA WSPÓŁPRACY UE – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, (4)

Niniejsza decyzja powinna zastąpić warunki ustanowione w art. 11 w zakresie przedmiotowych produktów. Pożądanym jest zapewnienie sprawnego przejścia od GSP do dwustronnego preferencyjnego systemu handlowego ustanowionego na podstawie TDCA poprzez umożliwienie, w danym okresie, przedstawiania dowodów pochodzenia stosowanych w ramach GSP (formularz A – świadectwo pochodzenia lub deklaracja na fakturze),

uwzględniając Umowę o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (1), podpisaną w Pretorii w dniu 11 października 1999 r., w szczególności jej art. 106 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym przejrzystości, długoterminowej ekonomicznej przewidywalności i pewności prawnej strony zgodziły się na skonsolidowanie w ramach TDCA pozostałych preferencji taryfowych przyznanych Republice Południowej Afryki w zakresie produktów samochodowych przez wspólnotowy plan ogólnych preferencji taryfowych (GSP), nieobjętych do tej pory wspólnotowymi koncesjami taryfowymi wskazanymi w wykazie 4 załącznika II do TDCA. Strony zgodziły się również na skonsolidowanie w ramach TDCA zobowiązań podjętych przez Republikę Południowej Afryki, mających na celu poprawę dostępu do rynku dla produktów samochodowych pochodzących ze Wspólnoty, nieobjętych do tej pory załącznikiem III do TDCA. Artykuł 106 ust. 1 TDCA upoważnia Radę Współpracy do wprowadzania zmian do TDCA w celu obniżenia ceł w szybszym tempie niż jest to przewidziane w art. 11 lub do poprawy, przy wykorzystaniu innych sposobów, warunków dostępu określonych w tym artykule.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik II i załącznik III do TDCA zostają niniejszym zmienione zgodnie z przepisami określonymi w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zastępuje warunki ustanowione w art. 11 TDCA w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty przedmiotowych produktów. Artykuł 3

(2)

(3)

Dowody pochodzenia wystawione przez Republikę Południowej Afryki w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) są akceptowane przez Wspólnotę Europejską jako ważne dowody pochodzenia zgodnie z dwustronnym preferencyjnym systemem handlowym ustanowionym na podstawie TDCA, pod warunkiem że: (i) dowód pochodzenia został przedłożony w terminie dziesięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji; dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wydane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej decyzji; oraz

(1) Dz.U. L 311 z 4.12.1999, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona Protokołem dodatkowym do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Afryki Południowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 33).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 12 z 20073.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania dziatań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 (  Dz.U. L 394 z 30.12.2006)

  • Dz. U. L30 - 3 z 20073.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 273 z 10.10.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, str. 92)

  • Dz. U. L30 - 1 z 20073.2.2007

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.