Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2007-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 1

Strona 1 z 10
17.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

Omawiane wyroby należy sklasyfikować w oparciu o nomenklaturę scaloną (CN), ustanowioną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3).

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

Należy zagwarantować, aby sprawdzane było pochodzenie omawianych wyrobów, i określić w tym celu odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony (1), zwana dalej „UPW”, weszła w życie z dniem 1 grudnia 1997 r.

Skuteczne stosowanie Umowy wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz, dopuszczającego omawiane wyroby do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty, wraz z systemem udzielania tego typu wspólnotowych pozwoleń na przywóz.

(2)

Artykuł 21 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami tytułu III tej umowy, z wyjątkiem jej art. 15, oraz postanowieniami umowy w sprawie uzgodnień ilościowych.

(8)

Wyroby umieszczane w wolnym obszarze celnym lub przywożone na mocy uregulowań dotyczących składów celnych, przywozu czasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie powinny być zaliczane na poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

(3)

W dniu 26 października 2007 r. Wspólnota Europejska i Federacja Rosyjska zawarły w związku z tym umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2), zwaną dalej „Umową”.

(9)

(4)

Niezbędne jest zapewnienie środków realizacji warunków Umowy we Wspólnocie, uwzględniając doświadczenie zdobyte w ramach poprzednich umów dotyczących podobnych kwestii.

W celu zapewnienia nieprzekraczalności tych limitów ilościowych niezbędne jest ustanowienie procedury zarządzania, na mocy której właściwe organy państw członkowskich nie będą wydawać pozwoleń na przywóz, zanim nie uzyskają od Komisji uprzedniego potwierdzenia, że stosowne ilości pozostają dostępne w ramach danego limitu ilościowego.

(1) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3. (2) Patrz: str. 52 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 733/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 1).

L 300/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2007

(10)

Umowa przewiduje system współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską a Wspólnotą, mającej na celu zapobieganie omijaniu przepisów poprzez przeładunek, zamianę trasy lub innymi sposobami. Należy ustanowić procedurę konsultacji, na podstawie której z danym krajem można będzie dojść do porozumienia w sprawie równoważnego dostosowania określonego limitu ilościowego, jeśli okaże się, że nastąpiło ominięcie warunków Umowy. Federacja Rosyjska zgodziła się na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia szybkiego stosowania wszelkich dostosowań. W przypadku braku porozumienia w przewidzianym terminie Wspólnota powinna mieć możliwość zastosowania równoważnego dostosowania, jeśli istnieją wyraźne dowody na ominięcie przepisów.

Artykuł 2 1. Przywóz do Wspólnoty wyrobów wymienionych w załączniku I, pochodzących z Federacji Rosyjskiej, podlega corocznym limitom ilościowym określonym w załączniku V. Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów wymienionych w załączniku I pochodzących z Federacji Rosyjskiej wymaga przedłożenia świadectwa pochodzenia określonego w załączniku II oraz pozwolenia na przywóz wydanego przez organy państw członkowskich zgodnie z przepisami art. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 73 z 200717.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/102/WE przyjmującą plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L300 - 71 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L300 - 52 z 200717.11.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 51 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 49 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. uchylająca decyzję 2006/125/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L300 - 47 z 200717.11.2007

  Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

 • Dz. U. L300 - 44 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11)

 • Dz. U. L300 - 32 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L300 - 30 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 27 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L300 - 25 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 24 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1343/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.