Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1343/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2007-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 24

L 300/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2007

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1343/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1543/2000 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 9 ust. 2 Komisja zgodnie z ramowymi zasadami ustanowionymi w załączniku I określa minimalny program Wspólnoty obejmujący informacje absolutnie niezbędne do dokonania ocen naukowych oraz rozszerzony program Wspólnoty, który obejmuje, poza informacjami zawartymi w programie minimalnym, informacje mogące się przyczynić do istotnej poprawy ocen naukowych. Pierwszy program Wspólnoty obejmuje lata 2002–2006 włącznie, a drugi program Wspólnoty obejmuje lata 2007 i 2008.”; 2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Każde państwo członkowskie opracowuje krajowy program zbierania danych i zarządzania nimi. Pierwszy okres programowania obejmuje lata 2002–2006 włącznie. Drugi okres programowania obejmuje lata 2007 i 2008. Program opisuje gromadzenie danych szczegółowych i ich przetwarzanie niezbędne do uzyskania danych sumarycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3. Program określa również powiązania między nim a programami wspólnotowymi, sporządzonymi na mocy art. 5.”. Artykuł 2

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1543/2000 (2) stanowi, że pierwszy program Wspólnoty oraz pierwszy okres programowania mają obejmować okres od 2002 do 2006 r. Rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ma zostać zastąpione nowym rozporządzeniem w celu wprowadzenia nowego podejścia do zarządzania rybołówstwem. Takie podejście obejmuje przejście od zarządzania opartego na zasobach rybnych do zarządzania opartego na flocie i na obszarze oraz ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem. W oczekiwaniu na przyjęcie tego nowego rozporządzenia należy ustanowić drugi okres programowania obejmujący lata 2007 i 2008, tak aby zapewnić konsekwentne i zsynchronizowane programowanie na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1543/2000,

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 73 z 200717.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/102/WE przyjmującą plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L300 - 71 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L300 - 52 z 200717.11.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 51 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 49 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. uchylająca decyzję 2006/125/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L300 - 47 z 200717.11.2007

  Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

 • Dz. U. L300 - 44 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11)

 • Dz. U. L300 - 32 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L300 - 30 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 27 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L300 - 25 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.