Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 44

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11)

Data ogłoszenia:2007-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 44

Strona 1 z 3
L 300/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2007

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1348/2007 EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

towe oraz oddziały instytucji kredytowych mające siedzibę na Cyprze i na Malcie będą podlegać obowiązkowi utrzymywania rezerw.

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności jego art. 19 ust. 1 oraz pierwsze tiret art. 47 ust. 2,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny (1),

Włączenie wskazanych podmiotów do systemu rezerw obowiązkowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wymaga przyjęcia przepisów przejściowych w celu zapewnienia płynnej integracji takich podmiotów, przeprowadzonej w sposób pozwalający na uniknięcie nieproporcjonalnie wysokich obciążeń dla instytucji kredytowych w uczestniczących państwach członkowskich, w tym na Cyprze i na Malcie.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (2),

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (3),

(4)

Przepis art. 5 Statutu w związku z art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nakłada na państwa członkowskie obowiązek określenia oraz wprowadzenia na poziomie krajowym wszelkich właściwych środków mających na celu gromadzenie informacji statystycznych potrzebnych do spełnienia wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC, jak również obowiązek terminowego przeprowadzenia przygotowań do przyjęcia euro w zakresie statystyki.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (4), a w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

Zgodnie z art. 3 ust. 5 oraz art. 4 ust. 7 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego prezesi Central Bank of Cyprus oraz Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta zostali zaproszeniu do udziału w procedurze prowadzącej do przyjęcia niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13) (5),

Artykuł 1 Definicje Użyte w niniejszym rozporządzeniu określenia „instytucja”, „obowiązek utrzymywania rezerw”, „okres utrzymywania”, „podstawa naliczania rezerwy” oraz „uczestniczące państwo członkowskie” mają znaczenie określone w rozporządzeniu (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przyjęcie waluty euro przez Cypr i Maltę w dniu 1 stycznia 2008 r. oznacza, iż od tej daty instytucje kredyDz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 134/2002 (Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 1). Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 10. Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 4. Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8. Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 4/2007 (EBC/2006/20) (Dz.U. L 2 z 5.1.2007, str. 3).

Artykuł 2 Przepisy przejściowe dotyczące instytucji siedzibę na Cyprze lub na Malcie mających

(1) (2) (3) (4) (5)

1. W drodze wyjątku od art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) w przypadku instytucji mających siedzibę na Cyprze lub na Malcie przejściowy okres utrzymywania liczony jest od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 15 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 73 z 200717.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/102/WE przyjmującą plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L300 - 71 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L300 - 52 z 200717.11.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 51 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 49 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. uchylająca decyzję 2006/125/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L300 - 47 z 200717.11.2007

  Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

 • Dz. U. L300 - 32 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L300 - 30 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 27 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L300 - 25 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 24 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1343/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L300 - 1 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.