Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 47

Tytuł:

Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

Data ogłoszenia:2007-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 47

Strona 1 z 2
17.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/47

DYREKTYWY

DYREKTYWA 2007/63/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nariuszy spółek biorących udział w łączeniu w przypadku gdy wszyscy akcjonariusze uznają, że takie sprawozdanie nie jest potrzebne.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2 lit. g),

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(4)

Dyrektywa Rady 78/855/EWG (4) dotycząca łączenia się spółek akcyjnych nie zawiera podobnego zwolnienia w odniesieniu do projektu warunków łączenia, natomiast dyrektywa Rady 82/891/EWG (5) dotycząca podziału spółek akcyjnych pozostawia w gestii państw członkowskich decyzję co do zwolnienia w odniesieniu do planów podziału.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Polityki wspólnotowe dotyczące lepszego stanowienia prawa, w szczególności określone w dwóch komunikatach Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowanych odpowiednio „Strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” z dnia 14 listopada 2006 r. oraz „Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej” z dnia 24 stycznia 2007 r., podkreślają wagę zmniejszenia obciążeń administracyjnych nałożonych na przedsiębiorstwa przez obowiązujące prawodawstwo jako ważny element poprawy ich konkurencyjności oraz realizacji celów agendy lizbońskiej.

Nie ma powodu, by wymagać takiego sprawozdania niezależnego biegłego dla akcjonariuszy, w przypadku gdy wszyscy akcjonariusze uznają, że nie jest ono konieczne. Wszelkie zmiany dyrektyw 78/855/EWG oraz 82/891/EWG dopuszczające takie oświadczenie woli ze strony akcjonariuszy nie powinny naruszać systemów ochrony interesów wierzycieli przedmiotowych przedsiębiorstw, które państwa członkowskie stworzą zgodnie z wymienionymi dyrektywami, ani też jakichkolwiek przepisów mających zagwarantować pracownikom przedmiotowych przedsiębiorstw prawo do informacji.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić 78/855/EWG i dyrektywę 82/891/EWG,

dyrektywę

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

(2)

Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (3) ustanawia zwolnienie z obowiązku przeprowadzania badania projektu warunków łączenia przez niezależnych biegłych oraz od sporządzenia przez nich sprawozdania dla akcjo-

Celem niniejszej dyrektywy jest zmiana dyrektyw 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sporządzenia sprawozdania przez niezależnego biegłego w przypadku łączenia się spółek akcyjnych lub ich podziału

(4) Trzecia dyrektywa Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz.U. L 295 z 20.10.1978, str. 36). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/99/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 137). (5) Szósta dyrektywa Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca podziału spółek akcyjnych (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 47).

(1) Dz.U. C 175 z 27.7.2007, str. 33. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. (3) Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 73 z 200717.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/102/WE przyjmującą plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L300 - 71 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L300 - 52 z 200717.11.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 51 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 49 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. uchylająca decyzję 2006/125/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L300 - 44 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11)

 • Dz. U. L300 - 32 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L300 - 30 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 27 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L300 - 25 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 24 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1343/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L300 - 1 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.