Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 52

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2007-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 52

Strona 1 z 10
L 300/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2007

UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz FEDERACJA ROSYJSKA, z drugiej strony, jako Strony niniejszej Umowy, MAJĄC na uwadze, że Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony (1) (zwana dalej UPW), weszła w życie dnia 1 grudnia 1997 r.; MAJĄC na uwadze, że Strony pragną wspierać systematyczny i sprawiedliwy rozwój handlu stalą pomiędzy Wspólnotą Europejską (zwaną dalej Wspólnotą) i Federacją Rosyjską (zwaną dalej Rosją); MAJĄC na uwadze, że art. 21 UPW stanowi, że handel wyrobami stalowymi byłej Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zwanej dalej EWWiS, jest regulowany postanowieniami tytułu III umowy, z wyjątkiem art. 15, oraz postanowieniami umowy; UWZGLĘDNIAJĄC, że niniejsza umowa stanowi umowę, o której mowa w art. 21 UPW; MAJĄC na uwadze proces przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i wsparcie Wspólnoty dla integracji Rosji z międzynarodowym systemem handlowym; UWZGLĘDNIAJĄC, że w latach 1995–2006 handel niektórymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umów; właściwe jest zawarcie nowej umowy, która będzie uwzględniała rozwój stosunków pomiędzy Stronami; MAJĄC na uwadze, że niniejszej umowie powinna towarzyszyć współpraca między Stronami w odniesieniu do przemysłu stalowego, włącznie z odpowiednią wymianą informacji w ramach grupy kontaktowej ds. węgla i stali, jak przewidziano w protokole 1 do UPW, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do handlu wyrobami stalowymi byłej EWWiS.

4. W przypadku wyrobów stalowych oraz kwestii, które nie są objęte niniejszą umową, stosuje się odpowiednie przepisy UPW.

2. Handel wyrobami stalowymi określonymi w załączniku I może podlegać limiotom ilościowym.

Artykuł 2 1. Strony zgadzają się na ustalenie i utrzymanie przez okres trwania niniejszej Umowy uzgodnień ilościowych dla każdego roku kalendarzowego, określających limity określone w załączniku II dotyczące wywozu z Rosji do Wspólnoty wyrobów wyszczególnionych w załączniku I. Przedmiotowy wywóz podlega systemowi podwójnej kontroli określonemu w protokole A załączonym do niniejszej umowy.

3. Handel wyrobami stalowymi niewymienionymi w załączniku I nie podlega limiotom ilościowym.

(1) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3.

17.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/53

2. Strony zgadzają się na odliczenie od limitów ilościowych określonych w załączniku II przywozu z Rosji do Wspólnoty wyrobów objętych załącznikiem I, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. do wejścia w życie niniejszej umowy.

wości w ciągu 60 dni od daty otrzymania wniosku. Do takiego przeniesienia może dojść raz w ciągu roku kalendarzowego. Wszystkie dostosowania limitów ilościowych wynikające z przeniesienia mają zastosowanie wyłącznie w trwającym roku kalendarzowym. Rosja powiadamia Wspólnotę nie później niż dnia 1 maja, czy zamierza skorzystać z tego postanowienia.

3. Przywóz wyrobów w ilościach przekraczających wielkości wymienione w załączniku II jest dozwolony, gdy przemysł stalowy Wspólnoty nie może sprostać wewnętrznemu popytowi, czego wynikiem jest niedobór podaży jednego lub więcej wyrobów wymienionych w załączniku I. Konsultacje odbywają się niezwłocznie na wniosek jednej ze Stron w celu określenia stopnia niedoboru na podstawie obiektywnych dowodów. Na podstawie wniosków z konsultacji Wspólnota wszczyna swoje wewnętrzne procedury, aby zwiększyć limity ilościowe określone w załączniku II.

Artykuł 4 1. Aby system podwójnej kontroli był jak najbardziej efektywny i aby zminimalizować możliwości nadużycia i obchodzenia przepisów: — władze Wspólnoty informują Rosję do 28. dnia każdego miesiąca o pozwoleniach na przywóz wydanych w poprzednim miesiącu, — władze Rosji informują Wspólnotę do 28. dnia każdego miesiąca o pozwoleniach na wywóz wydanych w poprzednim miesiącu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 73 z 200717.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/102/WE przyjmującą plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L300 - 71 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L300 - 51 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 49 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. uchylająca decyzję 2006/125/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L300 - 47 z 200717.11.2007

  Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

 • Dz. U. L300 - 44 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11)

 • Dz. U. L300 - 32 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L300 - 30 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 27 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L300 - 25 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 24 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1343/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L300 - 1 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.