Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2007-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 71

17.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/71

DECYZJA RADY z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2007/740/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

utrudnione ze względu na problemy ze zidentyfikowaniem i nadzorowaniem działalności prowadzonej przez podwykonawców. Dlatego wnioskowany środek musi być rozpatrywany jako środek mający na celu zapobieganie niektórym rodzajom uchylania się opodatkowania lub unikania opodatkowania w przemyśle odzieży gotowej.

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

Ponieważ niskie koszty pracy mają wpływ na lokalizację produkcji odzieży gotowej, a podwykonawcy z łatwością przenoszą produkcję z jednego kraju do innego, Królestwo Niderlandów powinno monitorować i oceniać wpływ tych czynników na skuteczność odstępstwa i odpowiednio informować o tym Komisję.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 24 listopada 2006 r. Królestwo Niderlandów zwróciło się z wnioskiem o upoważnienie do stosowania szczególnych środków podatkowych w odniesieniu do przemysłu odzieży gotowej, przyznane uprzednio na czas określony decyzją Rady 1998/20/WE (2).

Właściwe jest, by stosowanie tego środka było ograniczone w czasie, aby umożliwić Komisji ocenę na podstawie sprawozdania dostarczonego przez Królestwo Niderlandów.

(7)

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/EWG, pismem z dnia 10 lipca 2007 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Królestwo Niderlandów. Pismem z dnia 17 lipca 2007 r. Komisja zawiadomiła Królestwo Niderlandów, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na środki własne Wspólnot pochodzące z podatku od wartości dodanej, ani też nie wpływa na wysokość podatku od wartości dodanej pobieranego w stadium końcowym konsumpcji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Na podstawie takiego uzgodnienia Królestwo Niderlandów otrzymałoby upoważnienie do stosowania w odniesieniu do przemysłu odzieży gotowej mechanizmu mającego na celu przeniesienie obowiązku zapłaty podatku od wartości dodanej organom podatkowym z podwykonawcy na zakład odzieżowy (wykonawcę).

W drodze odstępstwa od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE niniejszym upoważnia się Królestwo Niderlandów do stosowania, do dnia 31 grudnia 2009 r., w odniesieniu do przemysłu odzieży gotowej mechanizmu przesunięcia obowiązku zapłaty organom podatkowym podatku od wartości dodanej z podwykonawcy na zakład odzieżowy (wykonawcę).

(4)

Uzgodnienia te okazały się w przeszłości skutecznym środkiem zapobiegającym oszustwom podatkowym w sektorze, w którym pobieranie podatku VAT jest

Artykuł 2 W terminie do dnia 31 lipca 2009 r. Królestwo Niderlandów przedstawi Komisji sprawozdanie dotyczące ogólnej oceny funkcjonowania przedmiotowego środka, w szczególności w odniesieniu do jego skuteczności, oraz innych dowodów potwierdzających przeniesienie przez podwykonawców produkcji odzieży gotowej do innych krajów.

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/138/WE (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 92). (2) Dz.U. L 8 z 14.1.1998, str. 16. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/516/WE (Dz.U. L 221 z 22.6.2004, str. 17).

L 300/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2007

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 73 z 200717.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/102/WE przyjmującą plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L300 - 52 z 200717.11.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 51 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 49 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. uchylająca decyzję 2006/125/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L300 - 47 z 200717.11.2007

  Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

 • Dz. U. L300 - 44 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11)

 • Dz. U. L300 - 32 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L300 - 30 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 27 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L300 - 25 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 24 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1343/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L300 - 1 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.