Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 73

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/102/WE przyjmującą plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2007-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 73

Strona 1 z 3
17.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/73

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/102/WE przyjmującą plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/741/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 1,

Budżet dostępny na 2007 r. (zobowiązania) oszacowano na 40 000 000 EUR. Wkład państw EOG/EFTA oszacowano na 912 000 EUR. Wkład jednego kraju ubiegającego się o członkostwo (Turcji) oszacowano na 958 000 EUR. Całkowity budżet na 2007 r. oszacowano na 41 870 000 EUR. Orientacyjną łączną kwotę w ramach zaproszenia do składania wniosków oszacowano na 33 888 000 EUR. Orientacyjną łączną kwotę na zaproszenia do składania ofert oszacowano na 4 064 000 EUR.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 110,

(3)

uwzględniając decyzję nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. przyjmującą program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 1,

Wkład państw EOG/EFTA wyniósł 884 640 EUR. Wkład, który ma być wpłacony przez jeden kraj ubiegający się o członkostwo (Turcję), wyniósł 957 697 EUR. Następujące byłe kraje kandydujące: Bułgaria, Estonia, Litwa, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia i Węgry, na podstawie protokołów rozszerzenia wniosły wkład do programu zdrowia publicznego w wysokości 7 133 382,18 EUR, z czego 1 226 395,90 EUR zostało przeznaczone na wyżej wspomniany program w latach ubiegłych. Kwota 5 906 986,28 EUR jest zatem nadal dostępna do finansowania działań w 2007 r.

uwzględniając decyzję Komisji nr 2004/858/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiającą agencję wykonawczą o nazwie Agencja Wykonawcza ds. Programu Zdrowia Publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (3), w szczególności jego art. 6,

(4)

Całkowity budżet dostępny na 2007 r. wynosi zatem 47 749 323,28 EUR. Łączna kwota w ramach zaproszenia do składania wniosków wynosi 37 888 963 EUR. Łączna kwota na zaproszenia do składania ofert wynosi 5 324 000 EUR.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Plan prac na 2007 r. został przyjęty w dniu 12 lutego 2007 r.

(1) Dz.U. L 248 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 271 z 9.10.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7). (3) Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 73.

Działania pierwotnie przewidziane na 2007 r. we współpracy z OECD zostaną przesunięte na rok 2008. Z tego powodu część budżetu przeznaczonego na finansowanie umów z OECD w sprawie przyznania bezpośrednich dotacji jest obecnie dostępna na inne działania w 2007 r. Trzy działania są przewidziane we współpracy z WHO i jedno działanie we współpracy z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (IARC) na łączną kwotę 2 550 000 EUR, zamiast kwoty wcześniej oszacowanej na 2 032 000 EUR.

L 300/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2007

(6)

Wobec zwiększenia budżetu należy zatem zmienić plan prac na 2007 r., aby sfinansować większą ilość ofert przetargowych i projektów w ramach zaproszenia do składania wniosków na 2007 r. oraz umów z organizacjami międzynarodowymi o przyznanie bezpośrednich dotacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 300 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 71 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L300 - 52 z 200717.11.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 51 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L300 - 49 z 200717.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. uchylająca decyzję 2006/125/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L300 - 47 z 200717.11.2007

  Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

 • Dz. U. L300 - 44 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 listopada 2007 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie (EBC/2007/11)

 • Dz. U. L300 - 32 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L300 - 30 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 27 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L300 - 25 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 24 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1343/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L300 - 1 z 200717.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.