Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 11

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

Data ogłoszenia:2007-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 11

Strona 1 z 7
21.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/11

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony, oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”,

z drugiej strony,

zwane dalej wspólnie „Umawiającymi się Stronami”,

ZWAŻYWSZY, że Wspólnota zgodnie z decyzją nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (1) (zwaną dalej „decyzją ustanawiającą program MEDIA 2007”) ustanowiła program wspierający europejski sektor audiowizualny;

ZWAŻYWSZY, że art. 8 decyzji ustanawiającej program MEDIA 2007 przewiduje, po spełnieniu pewnych warunków, uczestnictwo krajów trzecich będących stronami Konwencji Rady Europy w sprawie telewizji ponadgranicznej innych niż kraje EFTA będące stronami Porozumienia EOG lub kraje kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej, pod warunkiem otrzymania środków uzupełniających i na warunkach, które zostaną uzgodnione między zainteresowanymi stronami;

ZWAŻYWSZY, że wyżej wspomniany przepis uzależnia otwarcie programów na uczestnictwo krajów trzecich od uprzedniego zbadania zgodności ich ustawodawstw krajowych z dorobkiem wspólnotowym;

ZWAŻYWSZY, że Szwajcaria uczestniczyła w programach MEDIA Plus i MEDIA-Kształcenie, które wygasły z dniem 31 grudnia 2006 r.;

ZWAŻYWSZY, że Szwajcaria jest zobowiązana do uzupełnienia krajowych ram legislacyjnych w celu zapewnienia wymaganego poziomu zgodności z dorobkiem wspólnotowym; oraz że w związku z tym w dniu wejścia w życie niniejszej umowy Szwajcaria spełnia warunki uczestnictwa określone w art. 8 decyzji ustanawiającej program MEDIA 2007;

ZWAŻYWSZY w szczególności, że współpraca między Wspólnotą a Szwajcarią, mająca na uwadze osiągnięcie celów wyznaczonych dla programu MEDIA 2007 w kontekście ponadnarodowej współpracy obejmującej Wspólnotę i Szwajcarię, poprzez swój charakter wzbogaci zakres oddziaływania różnych działań podjętych w ramach tego programu, a także podniesie poziom kwalifikacji zawodowych we Wspólnocie i w Szwajcarii;

ZWAŻYWSZY, że umawiające się strony posiadają wspólny obszar zainteresowania w odniesieniu do rozwoju europejskiej branży programów audiowizualnych w ramach szerszej współpracy;

ZWAŻYWSZY, że umawiające się strony spodziewają się w konsekwencji osiągnięcia wzajemnych korzyści wynikających z uczestnictwa Szwajcarii w programie MEDIA 2007,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: (1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 12.

L 303/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2007

Artykuł 1 Przedmiot umowy Współpraca między Wspólnotą a Szwajcarią ustanowiona na podstawie niniejszej umowy ma na celu uczestnictwo Szwajcarii we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach programu MEDIA 2007. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, współpraca ta przebiega zgodnie z celami, kryteriami, procedurami i terminami określonymi w decyzji ustanawiającej program MEDIA 2007. Artykuł 2 Zgodność ram legislacyjnych Aby w dniu wejścia w życie niniejszej umowy możliwe było spełnienie warunków uczestnictwa określonych w decyzji ustanawiającej program MEDIA 2007, Szwajcaria wdraża środki przedstawione w załączniku I w celu uzupełnienia swoich ram legislacyjnych, tak by zapewnić wymagany poziom ich zgodności z dorobkiem wspólnotowym. Artykuł 3 Warunki uczestnictwa O ile postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej: 1) Warunki dotyczące uczestnictwa organizacji i osób prywatnych ze Szwajcarii we wszelkich działaniach są takie same jak te stosowane wobec instytucji, organizacji i osób prywatnych pochodzących z państw członkowskich Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 40 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L303 - 38 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L303 - 37 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291) (1)

 • Dz. U. L303 - 24 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533) (1)

 • Dz. U. L303 - 20 z 200721.11.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L303 - 9 z 200721.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L303 - 6 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monenzyny, lasalocidu i tylwalozyny (1)

 • Dz. U. L303 - 3 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L303 - 1 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.