Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 38

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2007-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 38

Strona 1 z 2
L 303/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/748/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/87/WPZiB zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W dniu 7 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/87/WPZiB (1). W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada przyjęła decyzję 2007/427/WPZiB (2) w sprawie mianowania pana Miroslava Lajčáka Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie. W dniu 19 grudnia 2006 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zatwierdził zalecenia mające na celu osiągnięcie optymalnej koordynacji i spójności w sytuacjach, gdy co najmniej dwa podmioty z UE aktywnie działają w tym samym kraju w dziedzinie zarządzania kryzysowego, dzięki ściślejszym konsultacjom między dowódcą sił UE a Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej oraz, odpowiednio, między dowódcą sił UE a szefem misji policyjnej UE. W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada zatwierdziła wyżej wymienione zalecenia do celów prowadzonej przez Unię Europejską operacji wojskowej ALTHEA. W dniu 19 listopada 2007 r., Rada przyjęła wspólne działanie 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (3), odzwierciedlające między innymi nową strukturę dowodzenia i kontroli dla cywilnych operacji UE w zakresie zarządzania kryzysowego, zatwierdzoną przez Radę w dniu 28 czerwca 2007 r.

Należy zmienić mandat SPUE w Bośni i Hercegowinie, tak by odzwierciedlał on rolę SPUE w odniesieniu do operacji wojskowej UE ALTHEA, zgodnie z zaleceniami zatwierdzonymi przez Radę w dniu 18 czerwca 2007 r., i w odniesieniu do EUPM w Bośni i Hercegowinie, zgodnie z nową strukturą dowodzenia i kontroli dla cywilnych operacji UE w zakresie zarządzania kryzysowego,

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2007/87/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Mandat Dla osiągnięcia celów polityki UE w BiH mandat SPUE obejmuje: a) doradztwo UE i pomoc w procesie politycznym; b) wspieranie całokształtu koordynacji politycznej UE w BiH; c) wspieranie całokształtu koordynacji UE oraz udzielanie na miejscu wskazówek politycznych w zakresie starań UE w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, bez uszczerbku dla wiodącej roli Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w koordynacji aspektów tych starań związanych z policją, a także bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia ALTHEA (EUFOR); d) oferowanie dowódcy sił UE, bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia, wskazówek politycznych dotyczących kwestii wojskowych o lokalnym wymiarze politycznym, w szczególności dotyczących operacji o szczególnym charakterze, stosunków z władzami lokalnymi oraz z lokalnymi mediami;

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2007, str. 35. (2) Dz.U. L 159 z 20.6.2007, str. 63. (3) Patrz str. 40 Dz.U.

21.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/39

e) prowadzenie konsultacji z dowódcą sił UE przed podjęciem działań politycznych mogących mieć wpływ na sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa; f) prowadzenie konsultacji z szefem Misji Policyjnej UE przed podjęciem działań politycznych mogących mieć wpływ na sytuację policji oraz sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa;

w tym Europolu, oraz powiązanych działań wspólnotowych; n) stałe dzielenie się opinią na temat priorytetów dotyczących przedakcesyjnego instrumentu pomocy z myślą o zapewnieniu spójności i możliwych synergiach; o) wspieranie – w bliskiej współpracy z Komisją – planowania mającego na celu wzmocnienie Biura SPUE w związku z zamknięciem Biura Wysokiego Przedstawiciela, w tym doradztwo w sprawie kwestii związanych z podawaniem do wiadomości publicznej informacji na temat tej zmiany; p) wkład w zwiększanie i umacnianie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w BiH, zgodnie z polityką UE dotyczącą praw człowieka oraz wytycznymi UE na temat praw człowieka; q) nawiązanie dialogu z właściwymi organami BiH, aby zachęcić je do pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ); r) doradztwo polityczne i pomoc w przeprowadzeniu reformy konstytucyjnej; s) zapewnianie, bez uszczerbku dla mających zastosowanie struktur dowodzenia, spójnego działania wszystkich instrumentów UE w teatrze działań, po to by osiągnąć cele polityczne określone przez Radę”; 2) W art. 8 ust. 2 skreśla się lit. v). Artykuł 2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 303 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 40 z 200721.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/749/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L303 - 37 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie uznawania procedur certyfikacji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) i uchylająca decyzję 97/264/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5291) (1)

 • Dz. U. L303 - 24 z 200721.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5533) (1)

 • Dz. U. L303 - 20 z 200721.11.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L303 - 11 z 200721.11.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

 • Dz. U. L303 - 9 z 200721.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007, oraz Aktu końcowego

 • Dz. U. L303 - 6 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monenzyny, lasalocidu i tylwalozyny (1)

 • Dz. U. L303 - 3 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L303 - 1 z 200721.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.