Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1355/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia autonomicznych i przejściowych środków w celu otwarcia kontyngentów taryfowych Wspólnoty na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii

Data ogłoszenia:2007-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 3

22.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1355/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia autonomicznych i przejściowych środków w celu otwarcia kontyngentów taryfowych Wspólnoty na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

Szczegółowe zasady wykonania niniejszego rozporządzenia oraz w szczególności przepisy niezbędne do zarządzania kontyngentem powinny zostać przyjęte zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (3).

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Aby kwalifikować się do korzystania z tych kontyngentów taryfowych, produkty powinny pochodzić ze Szwajcarii, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 4 Umowy,

(1)

Wspólnota i Szwajcaria są zgodne co do tego, że koncesje handlowe dotyczące handlu kiełbasą i niektórymi wyrobami mięsnymi przyznane wcześniej przez Szwajcarię tylko niektórym państwom członkowskim, na mocy wcześniejszych umów dwustronnych między tymi państwami członkowskimi a Szwajcarią, powinny zostać skonsolidowane w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (1) (dalej zwanej „Umową”) przyjętej decyzją Rady i Komisji 2002/309/WE, Euratom (2), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Konsolidacja tych koncesji zostanie przeprowadzona równocześnie z rozszerzeniem preferencji, które zostaną przyznane na kiełbasy i niektóre wyroby mięsne. Dotyczy to również otwarcia nowych kwot taryfowych Wspólnoty na przywóz różnych produktów pochodzących ze Szwajcarii, objętych kodem CN ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 oraz ex 1602 49 19.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się wspólnotowy bezcłowy kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.4180 na produkty i ilości zawarte w załączniku, pochodzące ze Szwajcarii, na zasadzie rocznej, autonomicznej i przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Niniejszy kontyngent pozostanie otwarty od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

2. W odniesieniu do produktów wymienionych w ust. 1 stosuje się reguły pochodzenia przewidziane w art. 4 Umowy.

(2)

Dwustronne procedury dostosowujące koncesje zawarte w załącznikach 1 i 2 do Umowy wymagają czasu. W celu zapewnienia korzystania z kontyngentu do czasu wejścia w życie tego dostosowania należy otworzyć, na autonomicznych i przejściowych warunkach, niniejsze kontyngenty taryfowe w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Pozostawi to Stronom wystarczającą ilość czasu na dopracowanie zarówno procedur dwustronnych, jak i wynikających z nich środków wykonawczych.

Artykuł 2 Szczegółowe zasady dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132. Umowa ostatnio zmieniona decyzją Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa nr 1/2007 (Dz.U. L 173 z 3.7.2007, str. 31). 2) Decyzja Rady i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy ( naukowej i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 1).

L 304/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

L. AMADO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Kod CN

Opis towarów

Stosowane cło

Ilość w tonach (waga netto produktu)

ex 0210 19 50

Szynki, w solance, bez kości, w pęcherzu lub sztucznym jelicie Kotlet bez kości, wędzony Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi, przetwory żywnościowe na bazie wyrobów ze zwierząt objętych pozycjami od 0101 do 0104, z wyłączeniem dzika Karczek wieprzowy, suszony powietrzem, doprawiony bądź nie, w całości, w kawałkach lub cienkich plasterkach

0

1 900

ex 0210 19 81 ex 1601 00

ex 0210 19 81 ex 1602 49 19

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 56 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 54 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 53 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 52 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 51 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 49 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L304 - 47 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 45 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L304 - 43 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 38 z 200722.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/753/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wsparcia działań MAEA w zakresie monitorowania i weryfikacji w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L304 - 36 z 200722.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5457) (1)

 • Dz. U. L304 - 34 z 200722.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L304 - 32 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L304 - 21 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L304 - 9 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L304 - 7 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 5 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1356/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L304 - 1 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.