Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 38

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/753/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wsparcia działań MAEA w zakresie monitorowania i weryfikacji w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2007-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 38

Strona 1 z 4
L 304/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/753/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wsparcia działań MAEA w zakresie monitorowania i weryfikacji w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

Dnia 9 lipca 2007 r. Rada Gubernatorów MAEA upoważniła swojego dyrektora generalnego, by zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu MAEA dla Rady Gubernatorów zrealizował doraźne uzgodnienia co do monitorowania i weryfikacji zamknięcia instalacji jądrowych w KRLD.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia; w rozdziale III strategii zawarty jest wykaz środków, które należy przedsięwziąć zarówno w Unii Europejskiej, jak i w państwach trzecich, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu tej broni.

Zgodnie z „Działaniami wstępnymi” z dnia 13 lutego 2007 r. KRLD rozpoczęła w lipcu 2007 r. zamykanie instalacji jądrowych i zwróciła się do MAEA o jego monitorowanie. Zamykanie tych instalacji zostało następnie potwierdzone przez MAEA.

(7)

(2)

Unia Europejska aktywnie realizuje strategię oraz stosuje środki wymienione w jej rozdziale III; w tym celu w szczególności udostępnia zasoby finansowe na wsparcie konkretnych projektów realizowanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła to działanie KRLD jako jeden z bardzo istotnych pierwszych kroków na drodze do likwidacji programów jądrowych KRLD oraz do usunięcia broni jądrowej z Półwyspu Koreańskiego.

(8)

(3)

Unia Europejska wielokrotnie wzywała Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD), by wywiązywała się ze swoich zobowiązań w ramach Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) i by realizowała w pełnej współpracy z MAEA całościowe porozumienie o zabezpieczeniach.

Ponieważ kosztów realizacji wspomnianych doraźnych uzgodnień nie można obecnie pokryć ze stałego budżetu MAEA przeznaczonego na zabezpieczenia, należy dokonać wystarczających wkładów spoza budżetu, by umożliwić realizację tych doraźnych uzgodnień, dopóki w stałym budżecie MAEA nie ma odpowiedniej rezerwy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

(4)

W ramach rozmów sześciostronnych Unia Europejska nieprzerwanie wspierała wysiłki, których celem było znalezienie w drodze dyplomatycznej rozwiązania kwestii bezpieczeństwa jądrowego na Półwyspie Koreańskim, w tym m.in. wspierała politycznie i finansowo Organizację Energetycznego Rozwoju Półwyspu Koreańskiego (KEDO). W związku z tym Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła wspólne oświadczenie z dnia 19 września 2005 r. oraz dokument „Działania wstępne” z dnia 13 lutego 2007 r.

Artykuł 1 Aby umożliwić natychmiastową i praktyczną realizację niektórych elementów strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, Unia Europejska wspomaga działania MAEA w zakresie monitorowania i weryfikacji, które przeprowadzane są zgodnie z istniejącymi uzgodnieniami w zakresie monitorowania i weryfikacji ustalonymi pomiędzy KRLD a MAEA, po to by wspierać następujące cele:

22.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/39

a) przyczynić się do procesu budowy zaufania, który zmierza do likwidacji programu(-ów) jądrowego(-ych) KRLD, poprzez dalsze monitorowanie i weryfikację zamykania obiektów jądrowych KRLD; b) zapewnić dalszy aktywny udział Unii Europejskiej w staraniach na rzecz wypracowania w drodze dyplomatycznej rozwiązania koreańskiej kwestii jądrowej; c) dopilnować, by MAEA miała wystarczające fundusze na przeprowadzenie działań w zakresie monitorowania i weryfikowania realizacji „Działań wstępnych” z dnia 13 lutego 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 304 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 56 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 54 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 53 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 52 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 51 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 49 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L304 - 47 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 45 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L304 - 43 z 200722.11.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L304 - 36 z 200722.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5457) (1)

 • Dz. U. L304 - 34 z 200722.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L304 - 32 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L304 - 21 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L304 - 9 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

 • Dz. U. L304 - 7 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 5 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1356/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L304 - 3 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1355/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia autonomicznych i przejściowych środków w celu otwarcia kontyngentów taryfowych Wspólnoty na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii

 • Dz. U. L304 - 1 z 200722.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.