Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy

Data ogłoszenia:2007-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 28

Strona 1 z 2
L 305/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2007

DECYZJA RADY z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy (2007/755/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2000 z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie wsparcia Misji tymczasowej ONZ w Kosowie (UNMIK), Biura Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie (OHR) oraz Paktu stabilizacji dla południowowschodniej Europy (PS) (1), w szczególności jego art. 1a,

(4)

2007 r., jak również z postanowieniami Rady z maja 2007 r., wzywającymi Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji, nowo mianowanego Sekretarza Generalnego oraz sprawujących obecnie przewodnictwo w Procesie współpracy w Europie Południowo-Wschodniej przedstawicieli Bułgarii do zagwarantowania sprawnego i zgodnego z harmonogramem przekazania funkcji paktu stabilizacji nowym strukturom, w mandacie kładzie się specjalny nacisk na wymogi związane z przejściem do odpowiedzialności na poziomie regionalnym oraz na potrzebę zapewnienia sprawnego i zgodnego z harmonogramem przekazania funkcji Sekretarzowi Generalnemu Regionalnej Rady Współpracy przed końcem mandatu. Właściwe jest wyraźne wyznaczenie zakresu kompetencji, jak również ustanowienie wytycznych dotyczących koordynacji i składania sprawozdań,

uwzględniając wniosek Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się dr. Erharda BUSEKA na Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy. Artykuł 2 Specjalny Koordynator pełni funkcje przewidziane pkt 13 paktu stabilizacji z dnia 10 czerwca 1999 r. Artykuł 3 Aby osiągnąć cel, o którym mowa w art. 2, mandat Specjalnego Koordynatora obejmuje następujące zadania: a) wspieranie osiągania celów paktu stabilizacji w obrębie poszczególnych krajów oraz, między nimi, tam, gdzie pakt stanowi rzeczywistą wartość dodaną; b) przewodniczenie w obradach regionalnego okrągłego stołu Europy Południowo-Wschodniej; c) utrzymywanie ścisłych kontaktów ze wszystkimi uczestnikami paktu stabilizacji oraz z państwami, organizacjami i instytucjami wspierającymi jego realizację, jak również ze stosownymi inicjatywami i organizacjami regionalnymi w celu wzmocnienia współpracy regionalnej i zwiększenia odpowiedzialności na poziomie regionalnym; d) ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami Unii Europejskiej i jej państwami członkowskimi w celu promowania roli Unii Europejskiej w pakcie, zgodnie z pkt 18, 19 i 20 paktu stabilizacji, oraz zapewnienie komplementarności pomiędzy działaniem paktu stabilizacji a procesem stabilizacji i stowarzyszenia; w

(1)

Dnia 10 czerwca 1999 r. ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich, wraz z innymi uczestnikami Paktu stabilizacji dla południowo-wschodniej Europy, uzgodnili ustanowienie Paktu stabilizacji dla południowo-wschodniej Europy, zwanego dalej „paktem stabilizacji”.

(2)

Zgodnie z art. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2000 corocznie powołuje się Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji.

(3)

Wraz z mianowaniem należy ustanowić mandat dla Specjalnego Koordynatora. Mandat ustanowiony na mocy decyzji Rady 2006/921/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy (2) na rok 2006 jest właściwy. Zgodnie z postanowieniami regionalnego okrągłego stołu paktu stabilizacji podjętymi w Zagrzebiu w dniu 10 maja 2007 r., postanowieniami spotkań ministrów i szczytu w ramach Procesu współpracy w Europie PołudniowoWschodniej, które odbyły się w dniach 10 i 11 maja

(1) Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 27. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2098/2003 (Dz.U. L 316 z 29.11.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 351 z 13.12.2006, str. 19.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 62 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/762/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L305 - 61 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/761/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L305 - 58 z 200723.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/760/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L305 - 56 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w odniesieniu do częstotliwości kontroli orzeszków ziemnych i produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Brazylii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5516) (1)

 • Dz. U. L305 - 54 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną boskalid (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5477) (1)

 • Dz. U. L305 - 52 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na niektóre środki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na niektóre środki techniczne i naukowe

 • Dz. U. L305 - 30 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)

 • Dz. U. L305 - 24 z 200723.11.2007

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia podkomitetu „Prawa człowieka i demokracja”

 • Dz. U. L305 - 22 z 200723.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/67/WE z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L305 - 18 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 16 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 15 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L305 - 14 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L305 - 13 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L305 - 11 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 9 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 3 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Salame Cremona (ChOG)

 • Dz. U. L305 - 1 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.