Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Salame Cremona (ChOG)

Data ogłoszenia:2007-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 3

Strona 1 z 5
23.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1362/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Salame Cremona (ChOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mienia, Komisja musi przyjąć decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, W wyniku konsultacji między Włochami, Niderlandami i Niemcami do specyfikacji przedmiotowego produktu wprowadzono dodatkowe dane szczegółowe. W odpowiedzi na krytykę Niemiec i Niderlandów, dotyczącą braku przedstawienia związku między produktem i regionem, jasno określono, że związek opiera się na renomie. W odpowiedzi na drugi zarzut ze strony Niderlandów zniesiono ograniczenie dotyczące regionów pochodzenia surowca i dodano szczegóły dotyczące konkretnych warunków hodowli i karmienia świń oraz wpływu tych czynników na cechy produktu końcowego. Na koniec władze Włoch uzasadniły obowiązek krojenia i pakowania w przedmiotowym obszarze koniecznością przeprowadzania kontroli. Władze Włoch stwierdziły również, że poddawanie produktu obróbce termicznej do celów jego transportu i krojenia „w odległości czasowej i przestrzennej” zmieniłoby właściwości organoleptyczne kiełbasy. Władze Niderlandów poinformowały, że zaakceptują te wyjaśnienia, pod warunkiem że zostaną one włączone do wniosku w sprawie rejestracji, co następnie uczyniono.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit trzeci i czwarty,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz w zastosowaniu art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Włoch w sprawie rejestracji nazwy „Salame Cremona” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Niemcy i Niderlandy sprzeciwiły się tej rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Niemcy i Niderlandy w swoich deklaracjach sprzeciwu stwierdziły, że warunki określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 nie zostały spełnione. W szczególności zdaniem Niemiec związek między produktem a regionem nie został dowiedziony. Zdaniem Niderlandów, z jednej strony, związek z obszarem geograficznym (produkcji) określonym w nazwie pochodzenia „Salame Cremona” nie został wystarczająco dowiedziony, a drugiej strony, z powodu braku jakichkolwiek dodatkowych wymogów ograniczenie pochodzenia surowca „mięso wieprzowe” do północnych i centralnych Włoch (lub nawet do obszaru określonego w pkt 4.3) należy uznać wyłącznie za przeszkodę dla handlu, i na koniec w pkt 4.5 nie wykazano, w jaki sposób zobowiązanie do produkcji, pakowania i krojenia „Salame Cremona” wyłącznie w obszarze produkcji przyczynia się do lepszej kontroli i odtworzenia historii produktu oraz zachowania jego cech jakościowych.

(6)

Zdaniem Komisji nowa wersja specyfikacji w pełni spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 510/2006.

(7)

W tych okolicznościach przedmiotowa nazwa powinna zostać wpisana do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

(3)

Pismem z dnia 2 marca 2006 r. Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie do wzajemnego porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Biorąc pod uwagę, że w przewidzianym terminie Włochy, Niderlandy i Niemcy nie osiągnęły porozuArtykuł 1 Nazwa wymieniona w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 305 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 62 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/762/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDO)

 • Dz. U. L305 - 61 z 200723.11.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/761/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L305 - 58 z 200723.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/760/WPZiB z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L305 - 56 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w odniesieniu do częstotliwości kontroli orzeszków ziemnych i produktów pochodnych pochodzących lub wysłanych z Brazylii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5516) (1)

 • Dz. U. L305 - 54 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną boskalid (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5477) (1)

 • Dz. U. L305 - 52 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na niektóre środki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na niektóre środki techniczne i naukowe

 • Dz. U. L305 - 30 z 200723.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5357)

 • Dz. U. L305 - 28 z 200723.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy

 • Dz. U. L305 - 24 z 200723.11.2007

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia podkomitetu „Prawa człowieka i demokracja”

 • Dz. U. L305 - 22 z 200723.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/67/WE z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L305 - 18 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 16 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L305 - 15 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L305 - 14 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L305 - 13 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L305 - 11 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 9 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L305 - 1 z 200723.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.