Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 18

L 307/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (2007/763/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2001 r., który wszedł w życie w dniu 5 października 2005 r. (3) (zwany dalej „protokołem o wzajemnej pomocy prawnej”). Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia przewiduje, że Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do konwencji i protokołów zawartych pomiędzy państwami członkowskimi, wyszczególnionych w załączniku I do Aktu przystąpienia, w tym między innymi do konwencji o wzajemnej pomocy prawnej i do protokołu o wzajemnej pomocy prawnej. Mają one mają wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

(3)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 2005 r.,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r. (zwany dalej „Aktem przystąpienia”), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Rada dokonuje wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem do tych konwencji i protokołów,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Konwencja ustanowiona przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (2) (zwana dalej „konwencją o wzajemnej pomocy prawnej”) została podpisana w Brukseli w dniu 29 maja 2000 r. i weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2005 r.

Artykuł 1 Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu przyjęcia niniejszej decyzji, między Bułgarią, Rumunią i państwami członkowskimi, które konwencja obowiązuje w tej dacie. Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej wchodzi w życie między Bułgarią lub Rumunią i każdym z pozostałych państw członkowskich w dniu, w którym konwencja ta wchodzi w życie w odniesieniu do poszczególnych pozostałych państw członkowskich.

(3) Protokół ustanowiony przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej do Konwencji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 21.11.2001, str. 2).

(2)

Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej została uzupełniona protokołem podpisanym w dniu 16 października

(1) Opinia z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 197 z 12.7.2000, str. 3.

24.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/19

Protokół o wzajemnej pomocy prawnej wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu przyjęcia niniejszej decyzji, między Bułgarią, Rumunią i państwami członkowskimi, które protokół obowiązuje w tej dacie. Protokół o wzajemnej pomocy prawnej wchodzi w życie między Bułgarią lub Rumunią i każdym z pozostałych państw członkowskich w dniu, w którym protokół ten wchodzi w życie w odniesieniu do poszczególnych pozostałych państw członkowskich. Artykuł 2 Teksty konwencji o wzajemnej pomocy prawnej oraz protokołu o wzajemnej pomocy prawnej, sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim (1), są autentyczne na tych samych warun-

kach co pozostałe teksty konwencji o wzajemnej pomocy prawnej i protokołu o wzajemnej pomocy prawnej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r. W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący

(1) Bułgarska i rumuńska wersja Konwencji zostanie opublikowana w późniejszym terminie w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 22 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania pojazdem

 • Dz. U. L307 - 20 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne

 • Dz. U. L307 - 14 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L307 - 5 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L307 - 3 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L307 - 1 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.