Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne

Data ogłoszenia:2007-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 20

L 307/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2007

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne (2007/764/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 2005 r.,

— Protokołem sporządzonym na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącym zakresu prania wpływów pieniężnych w konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do konwencji (4) (zwanym dalej „protokołem w sprawie zakresu prania wpływów pieniężnych”), który został sporządzony w Brukseli w dniu 12 marca 1999 r. i który ma wejść w życie zgodnie z jego art. 3 ust. 3,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

— Protokołem ustanowionym zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej zmieniającym, w zakresie utworzenia identyfikującej bazy danych rejestru celnego, konwencję o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeb celnych (5) (zwany dalej „protokołem w sprawie utworzenia identyfikującej bazy danych rejestru celnego”), który został sporządzony w Brukseli w dniu 8 maja 2003 r. i który ma wejść w życie zgodnie z jego art. 2 ust. 3.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

Konwencja sporządzona na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne (2) (zwana dalej „konwencją o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne”) została sporządzona w Brukseli w dniu 26 lipca 1995 r. i weszła w życie w dniu 25 grudnia 2005 r.

Po przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej, państwa te złożyły akty dotyczące ich przystąpienia do Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne. Republika Czeska, Estonia, Cypr, Litwa, Węgry, Polska, Słowenia i Słowacja złożyły akty dotyczące ich przystąpienia do trzech powyższych protokołów. Łotwa złożyła akt dotyczący swojego przystąpienia do protokołu w sprawie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości.

(2)

Konwencja o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne została uzupełniona:

(4)

— Protokołem sporządzonym na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne, dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (3) (zwanym dalej „protokołem w sprawie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości”), który został sporządzony w Brukseli w dniu 29 listopada 1996 r. i wszedł w życie w dniu 25 grudnia 2005 r.,

(1) Opinia z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 34. (3) Dz.U. C 151 z 20.5.1997, str. 16.

Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia przewiduje, że Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do konwencji i protokołów wyszczególnionych w załączniku I do Aktu przystąpienia, w tym między innymi do konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne oraz jej protokołów. Mają one wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Rada dokonuje wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem do tych konwencji i protokołów,

(4) Dz.U. C 91 z 31.3.1999, str. 2. (5) Dz.U. C 139 z 13.6.2003, str. 2.

24.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/21

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Konwencja o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne, zmieniona protokołem w sprawie utworzenia identyfikującej bazy danych rejestru celnego i niniejszą decyzją, jak również protokoły do konwencji: w sprawie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości oraz w sprawie zakresu prania wpływów pieniężnych, wchodzą w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu przyjęcia niniejszej decyzji między Bułgarią, Rumunią i państwami członkowskimi, w odniesieniu do których weszły w życie. Konwencja wchodzi w życie między Bułgarią, Rumunią i każdym z pozostałych państw członkowskich w dniu, w którym wchodzi ona w życie dla poszczególnych pozostałych państw członkowskich. Artykuł 2 Konwencja o wykorzystaniu technologii informatycznej na potrzeby celne, protokół w sprawie utworzenia identyfikującej

bazy danych rejestru celnego, protokół w sprawie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości oraz protokół w sprawie zakresu prania wpływów pieniężnych, sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim (1), są autentyczne na tych samych warunkach co inne teksty konwencji i jej protokołów. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący

(1) Wersje bułgarska i rumuńska konwencji zostaną opublikowane w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego w późniejszym terminie.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 307 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 22 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania pojazdem

 • Dz. U. L307 - 18 z 200724.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

 • Dz. U. L307 - 14 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L307 - 5 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L307 - 3 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L307 - 1 z 200724.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.