Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

Data ogłoszenia:2007-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 11

Strona 1 z 2
28.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/11

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 11 akapit trzeci oraz art. 21,

wymogów dotyczących etykietowania. Wnioski te dotyczą substancji, które zostały wstępnie zwolnione na mocy dyrektywy 2005/26/WE. Na podstawie opinii EFSA i innych dostępnych informacji stwierdzić można, że niektóre składniki lub substancje pochodzące od tych składników, wymienione w załączniku IIIa do dyrektywy 2000/13/WE w określonych warunkach najprawdopodobniej nie wywołują negatywnych skutków u osób wrażliwych.

(5)

Wymienione składniki lub substancje pochodzące od tych składników należy zatem na stałe wyłączyć z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE.

(1)

Załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE ustanawia listę składników żywności, które należy umieszczać na etykietach środków spożywczych, ponieważ mogą one wywoływać negatywne skutki u osób wrażliwych.

(7)

Dyrektywa 2005/26/WE powinna utracić moc w dniu 26 listopada 2007 r. w związku z terminem określonym w art. 6 ust. 11 akapit drugi dyrektywy 2000/13/WE.

(2)

Dyrektywa 2000/13/WE ustanawia możliwość odstąpienia od wymogów w zakresie etykietowania w wypadku składników wymienionych w załączniku IIIa lub substancji z nich otrzymanych, w odniesieniu do których stwierdzono w sposób naukowy brak negatywnych skutków w określonych warunkach.

(8)

Aby zapobiec zakłóceniom na rynku, jako datę rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy należy wyznaczyć dzień 26 listopada 2007 r.

(9)

(3)

Dyrektywa Komisji 2005/26/WE (2) ustanawia listę składników żywności lub substancji wstępnie zwolnionych z wymogu etykietowania do dnia 25 listopada 2007 r.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) otrzymał szereg wniosków o stałe zwolnienie z

Oczekiwano, że niniejsza dyrektywa zostanie przyjęta i opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem 26 listopada 2007 r., aby przemysł miał czas dostosować się do nowych przepisów. Ponieważ w praktyce okazało się to niemożliwe, konieczne są środki tymczasowe ułatwiające stosowanie nowych przepisów. Zmiany w przepisach dotyczących etykietowania będą miały wpływ głównie na małe i średnie przedsiębiorstwa, którym należy przyznać pewien okres na dostosowanie się, aby ułatwić rozpoczęcie stosowania nowych wymogów w zakresie etykietowania.

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/142/WE (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 110). (2) Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 33. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2005/63/WE (Dz.U. L 258 z 4.10.2005, str. 3).

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 310/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 3 Dyrektywa 2005/26/WE traci moc z dniem 26 listopada 2007 r. Państwa członkowskie umożliwiają obrót środkami spożywczymi zgodnymi z przepisami dyrektywy 2005/26/WE, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 31 maja 2009 r. lub które zostały oznakowane przed tą datą, do wyczerpania zapasów. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 22 z 200728.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącego dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Wysp Falklandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5393)

 • Dz. U. L310 - 15 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sporządzenia wykazu regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania w ramach komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej dotyczącego współpracy transgranicznej na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami na lata 2007–2013

 • Dz. U. L310 - 10 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1267/2007 w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L310 - 8 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów homarca na obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L310 - 6 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające po raz 89. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L310 - 3 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L310 - 1 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.