Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Wysp Falklandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5393)

Data ogłoszenia:2007-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 19

Strona 1 z 2
28.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Wysp Falklandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5393) (2007/767/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

można mu zaradzić poprzez zwiększenie obecności wspólnotowej floty rybackiej w rejonie Falklandów.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (1), w szczególności jej załącznik III art. 37, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 sierpnia 2002 r. Komisja przyjęła decyzję 2002/644/WE wprowadzającą odstępstwo od definicji pojęcia „pochodzenia produktów” w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Wysp Falklandzkich w odniesieniu do różnych gatunków ryb mrożonych objętych pozycją CN 0303, różnych gatunków mrożonych filetów rybnych objętych pozycją CN 0304 oraz mrożonych kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo i mrożonych kałamarnic pospolitych z rodzaju Illex objętych pozycją CN 0307 (2). Odstępstwo to wygasło dnia 31 sierpnia 2007 r. Dnia 31 lipca 2007 r. Wyspy Falklandzkie wystąpiły, na okres pięciu lat, o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE. Wniosek ten dotyczy całkowitej rocznej ilości 16 200 ton ryb mrożonych objętych pozycją CN 0303, 5 100 ton mrożonych filetów rybnych objętych pozycją CN 0304, 57 900 ton mrożonych kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo i 47 200 ton mrożonych kałamarnic pospolitych z rodzaju Illex objętych pozycją CN 0307. Wyspy Falklandzkie oparły swój wniosek na fakcie, że w przypadku ryb mrożonych, mrożonych filetów rybnych oraz kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo coraz trudniej jest zatrudniać Falklandom na swoich statkach rybackich i statkach przetwórniach członków załogi pochodzących z krajów i terytoriów zamorskich Wspólnoty lub państw AKP. Jeżeli chodzi o kałamarnicę pospolitą z rodzaju Illex, Wyspy Falklandzkie wskazują, iż członkowie załóg z krajów i terytoriów zamorskich, Wspólnoty lub państw AKP nie dysponują obecnie całą niezbędną wiedzą fachową z dziedziny rybołówstwa. Brak załóg z krajów i terytoriów zamorskich Wspólnoty lub państw AKP wynika w szczególności ze szczególnego położenia geograficznego Wysp Falklandzkich i nie

(2)

Należy przyznać odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE w odniesieniu do produktów objętych pozycjami CN 0303 i CN 0304, kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo objętych pozycją 0307 49 35 i kałamarnic pospolitych z rodzaju Illex objętych pozycją 0307 99 11. Odstępstwo to jest uzasadnione na mocy art. 37 ust. 1 tego załącznika, w szczególności w odniesieniu do rozwoju istniejącego przemysłu lokalnego. Odstępstwo od art. 3 ust. 2 lit. d) załącznika III zapewni większe bezpieczeństwo lokalnym przedsiębiorstwom rybackim, umożliwiając inwestycje w nowe działalności i na nowych rynkach. Wykorzystanie odstępstwa przyznanego w 2002 r. pozostało wyjątkowo niskie (51 620 ton dla pozycji CN 0303, 35 320 ton dla pozycji CN 0304, 52 348 ton dla kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo oraz 6 720 ton dla kałamarnic pospolitych z rodzaju Illex w okresie pięciu lat). Należy zatem przyznać odstępstwo dla następujących całkowitych rocznych ilości, w oparciu o całkowite roczne ilości objęte odstępstwem w 2002 r., tzn. 12 500 ton dla pozycji CN 0303, 5 100 ton dla pozycji CN 0304, 34 600 ton dla kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo objętych pozycją CN 0307 49 35 oraz 31 000 ton dla kałamarnic pospolitych z rodzaju Illex objętych pozycją CN 0307 99 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 22 z 200728.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącego dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L310 - 15 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sporządzenia wykazu regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania w ramach komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej dotyczącego współpracy transgranicznej na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami na lata 2007–2013

 • Dz. U. L310 - 11 z 200728.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

 • Dz. U. L310 - 10 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1267/2007 w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L310 - 8 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów homarca na obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L310 - 6 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające po raz 89. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L310 - 3 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L310 - 1 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.