Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

Data ogłoszenia:2007-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3

Strona 1 z 3
28.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1388/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Z tego samego powodu zobowiązania dotyczące produkcji pasz określone w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 (3) nie są już konieczne. Powinno to spowodować zmniejszenie kosztów administracyjnych i kosztów kontroli. W celu poprawy skuteczności kontroli na miejscu przedsiębiorstw przetwórczych należy sprecyzować, że właściwym organom powinny być udostępniane pewne informacje oraz że w sprawozdaniach z kontroli muszą być wyszczególniane badane dokumenty. W celu uzupełnienia informacji dotyczących bilansu zużycia energii na potrzeby produkcji pasz poddanych dehydratacji, należy przyjąć dodatkowy parametr. Mając to na uwadze, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 382/2005. Biorąc pod uwagę, że rok gospodarczy 2007–2008 już się rozpoczął, i w celu uniknięcia sytuacji, w której podmioty gospodarcze będą podlegały różnemu traktowaniu w zależności od terminu złożenia wniosku, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od roku gospodarczego 2008–2009. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż i Dopłat Bezpośrednich,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 20,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (2), w szczególności jego art. 71 ust. 2 akapit drugi,

(5)

(6)

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy uprościć, w największym możliwym stopniu, wspólną politykę rolną, tak aby ułatwić dostęp do prawodawstwa i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla podmiotów gospodarczych i administracji.

(8)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1786/2003 ustanawia jedną stawkę pomocy dla wszystkich kwalifikujących się produktów określonych w jego art. 1, niezależnie od ich szczególnych cech lub procesu produkcji, w związku z czym niektóre warunki dotyczące procesów produkcji pasz suszonych poddanych dehydratacji, których celem było ułatwienie rozróżnienia między paszami suszonymi na słońcu oraz suszem paszowym uzyskanym metodą sztucznego suszenia, nie są już konieczne. Zmiana ta powinna również stworzyć możliwość rozwoju zastosowań handlowych i ułatwić rozwój efektywniejszych i bardziej przyjaznych dla środowiska metod produkcji. Należy jednocześnie wyraźnie stwierdzić, że zezwolenie dla przedsiębiorstw przetwórczych jest w dalszym ciągu uzależnione od posiadania zdolności do produkowania suszu paszowego zgodnie z warunkami artykułu 9 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 382/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) »susz paszowy« oznacza produkty określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003;

(3) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 116/2007 (Dz.U. L 35 z 8.2.2007, str. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 310 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L310 - 22 z 200728.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1380/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącego dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy (Natugrain Wheat TS) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L310 - 19 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Wysp Falklandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5393)

 • Dz. U. L310 - 15 z 200728.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sporządzenia wykazu regionów i obszarów kwalifikujących się do finansowania w ramach komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej dotyczącego współpracy transgranicznej na potrzeby współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami beneficjentami na lata 2007–2013

 • Dz. U. L310 - 11 z 200728.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

 • Dz. U. L310 - 10 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1267/2007 w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L310 - 8 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów homarca na obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L310 - 6 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające po raz 89. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L310 - 1 z 200728.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.