Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 27 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Data ogłoszenia:2007-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 27 - Strona 2

Strona 2 z 4

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie reguł zarządzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych, określonych w załącznikach III B i IV do rozporządzenia (WE) nr 517/94, na rok 2008. Artykuł 2 Kontyngenty określone w art. 1 są przydzielane w porządku chronologicznym, w jakim Komisja otrzymała notyfikacje od państw członkowskich o wnioskach indywidualnych podmiotów gospodarczych o ilości nieprzekraczające maksymalnych ilości przydziału dla każdego podmiotu gospodarczego, określonych w załączniku I.

(5)

(1) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 337 z 5.12.2006, str. 5.

L 311/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2007

Maksymalne ilości nie są jednak stosowane wobec podmiotów gospodarczych, które przy składaniu pierwszego wniosku na rok 2008 były w stanie wykazać przed właściwymi władzami krajowymi, że w odniesieniu do wymienionych kategorii i krajów trzecich dokonali przywozu ilości większych od ilości maksymalnych określonych dla każdej kategorii zgodnie z wydanymi im zezwoleniami na przywóz na rok 2007. W przypadku takich podmiotów gospodarczych właściwe organy mogą zezwolić na przywóz z danych krajów trzecich i danych kategorii w ilościach nieprzekraczających ilości przywiezionych w roku 2007 i pod warunkiem, że możliwy jest przywóz danej ilości w ramach przyznanego kontyngentu. Artykuł 3 Każdy importer, który wykorzystał 50 % lub więcej ilości przyznanych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, ma prawo wystąpić w odniesieniu do tej samej kategorii i kraju pochodzenia z kolejnym wnioskiem o ilości, które nie przekraczają maksymalnych ilości ustanowionych w załączniku I. Artykuł 4 1. Właściwe władze krajowe wymienione w załączniku II mogą od godz. 10.00 w dniu 4 stycznia 2008 r. przekazywać notyfikacje do Komisji o kwotach objętych otrzymanymi wnioskami o wydanie zezwolenia na przywóz. Czas określony w akapicie pierwszym należy rozumieć jako czas brukselski. 2. Właściwe władze krajowe wydają zezwolenia na przywóz wyłącznie po uzyskaniu zawiadomienia od Komisji, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 517/94, że przywóz danych ilości jest możliwy.

Organy te wydają zezwolenie wyłącznie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy: a) udowodni istnienie towarów; oraz kontraktu dotyczącego dostawy

b) oświadczy na piśmie, że w odniesieniu do danych krajów i kategorii: (i) nie przydzielono mu dotychczas zezwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia; lub (ii) z zezwolenia, które zostało mu przyznane na mocy niniejszego rozporządzenia, wykorzystał przynajmniej 50 %. 3. Zezwolenia na przywóz zachowują ważność przez okres dziewięciu miesięcy od daty wydania, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Właściwe władze krajowe mogą jednakże na wniosek importera przedłużyć o 3 miesiące okres ważności zezwolenia, z którego w chwili składania wniosku o przedłużenie wykorzystano przynajmniej 50 % przyznanej ilości. Niezależnie od okoliczności, okres ważności przedłużonego zezwolenia nie może jednak trwać dłużej niż do dnia 31 marca 2009 r. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

29.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/29

ZAŁĄCZNIK I Maksymalne kwoty określone w art. 2 i 3

Zainteresowane kraje Kategoria Jednostka Ilość maksymalna

Korea Północna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 26 27 28 29 31 36 37 39 59 61 68 69 70 73 74 75 76 77 78 83 87 109 117 118 142 151 A 151B 161

kilogramy kilogramy kilogramy sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki kilogramy pary sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki kilogramy sztuki kilogramy sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy sztuki sztuki sztuki sztuki sztuki kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy kilogramy

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

L 311/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 27 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 49 z 200729.11.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2007/14)

 • Dz. U. L311 - 47 z 200729.11.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2007/13)

 • Dz. U. L311 - 45 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5914) (1)

 • Dz. U. L311 - 42 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L311 - 37 z 200729.11.2007

  Protokół zmieniający porozumienie TRIPS

 • Dz. U. L311 - 35 z 200729.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L311 - 33 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L311 - 25 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L311 - 12 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L311 - 7 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. otwierające autonomiczny i tymczasowy kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii i określające sposób zarządzania tym kontyngentem

 • Dz. U. L311 - 5 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające załączniki II, III B i VI do rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

 • Dz. U. L311 - 4 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2007/08, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L311 - 3 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L311 - 1 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.