Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

Data ogłoszenia:2007-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 35

29.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/35

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r. (2007/768/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 ust. 5 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

(4)

W dniu 30 sierpnia 2003 r. Rada Generalna WTO przyjęła tymczasową decyzję w sprawie wdrożenia ust. 6 deklaracji w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego.

uwzględniając wniosek Komisji,

Ustęp 11 tej decyzji stanowi, że decyzja ta, wraz z przyznanymi w niej zwolnieniami, ma wygasnąć dla każdego członka w dniu, w którym zmiana porozumienia TRIPS zastępująca jego postanowienia staje się skuteczna dla tego członka.

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 6 grudnia 2005 r., w celu przekształcenia decyzji z dnia 30 sierpnia 2003 r. w zmianę porozumienia TRIPS, Rada Generalna WTO przyjęła Protokół zmieniający porozumienie TRIPS i przedłożyła go do akceptacji członkom WTO.

(1)

W dniu 14 listopada 2001 r. w Ad-Dausze na czwartej Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (zwanej dalej „WTO”) przyjęto Deklarację w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego (dokument WTO WT/MIN(01)/DEC/2).

(6)

Ustęp 3 protokołu stanowi, że protokół zostanie otwarty do zatwierdzenia przez członków do dnia 1 grudnia 2007 r. lub do późniejszej daty przyjętej przez konferencję ministerialną.

(2)

Ustęp 6 tej deklaracji zalecił Radzie ds. TRIPS znalezienie szybkiego rozwiązania problemu trudności, na jakie mogliby napotkać członkowie WTO nieposiadający zdolności produkcyjnych lub posiadający niewystarczające zdolności produkcyjne w sektorze farmaceutycznym, chcąc skorzystać z licencjonowania przymusowego zgodnie z Porozumieniem w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanym dalej „porozumieniem TRIPS”).

Zgoda z dnia 24 października 2007 r. (doychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(7)

Komisja uczestniczyła w w negocjowaniu protokołu.

imieniu

Wspólnoty

(8) (1)

Zgodnie z art. 133 ust. 5 Traktatu Wspólnota jest właściwa do zawierania umów w zakresie handlowych aspektów własności intelektualnej.

L 311/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2007

(9)

Protokół powinien zostać przyjęty w imieniu Wspólnoty.

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby upoważnionej do złożenia dokumentu przyjęcia protokołu na ręce Dyrektora Generalnego WTO. Artykuł 3

(10)

W dokumencie przyjęcia Wspólnota powinna również potwierdzić, zgodnie z art. 300 ust. 7 Traktatu, że protokół będzie wiążący dla jej państw członkowskich,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W dokumencie przyjęcia Wspólnota potwierdza, zgodnie z art. 300 ust. 7 Traktatu, że protokół będzie wiążący dla jej państw członkowskich. Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół zmieniający porozumienie TRIPS, sporządzony w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 49 z 200729.11.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2007/14)

 • Dz. U. L311 - 47 z 200729.11.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2007/13)

 • Dz. U. L311 - 45 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5914) (1)

 • Dz. U. L311 - 42 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L311 - 37 z 200729.11.2007

  Protokół zmieniający porozumienie TRIPS

 • Dz. U. L311 - 33 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L311 - 27 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L311 - 25 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L311 - 12 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L311 - 7 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. otwierające autonomiczny i tymczasowy kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii i określające sposób zarządzania tym kontyngentem

 • Dz. U. L311 - 5 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające załączniki II, III B i VI do rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

 • Dz. U. L311 - 4 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2007/08, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L311 - 3 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L311 - 1 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.