Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na nową kadencję

Data ogłoszenia:2007-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 42

L 311/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na nową kadencję (2007/769/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając decyzję Komisji 95/319/WE z dnia 12 lipca 1995 r. ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy (1), w szczególności jej art. 5, uwzględniając listę kandydatów przedłożoną przez państwa członkowskie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W konsekwencji Komisja musi wyznaczyć członków Komitetu na okres trzech lat na podstawie propozycji przedłożonych przez państwa członkowskie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1. Osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji są nominowane na członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) na okres trzech lat rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2007 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2009 r. 2. Lista członków publikowana jest w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5 ust. 1 omawianej decyzji stanowi, że w skład Komitetu wchodzi dwóch przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego. Artykuł 5 ust. 2 decyzji stanowi, że członkowie Komitetu nominowani są przez Komisję na wniosek państw członkowskich. Artykuł 5 ust. 3 stanowi, że kadencja członków Komitetu trwa trzy lata i jest odnawialna. Poprzednia kadencja Komitetu zakończyła się dnia 31 grudnia 2006 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 2007 r.

(3)

W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 188 z 9.8.1995, str. 11.

29.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/43

ZAŁĄCZNIK BELGIA Pan Karel VAN DAMME Pan Michel ASEGLIO BUŁGARIA Pan Totyu MLADENOV Pan Veselin VESELINOV REPUBLIKA CZESKA Pan Rudolf HAHN Pani Anežka SIXTOVÁ DANIA Pan Jens JENSEN Pani Annemarie KNUDSEN NIEMCY Pan Hans-Jürgen BIENECK Dr Helmut DEDEN IRLANDIA Pan Michael HENRY Pan Peter CLAFFEY ESTONIA Pan Herko SUNTS Pani Katrin KAARMA GRECJA Pan Alexandros KARAGEORGIOU Pani Ioanna PAPAIOANNOU HISZPANIA Pan Raimundo ARAGON BOMBIN Pan Javier VALLEJO SANTAMARIA FRANCJA Pan Jean BESSIERE Pani Christiane GIRAUD WŁOCHY Pan Mario NOTARO Pan Mariano MARTONE CYPR Pan Leandros NICOLAIDES Pan Anastasios YIANNAKI ŁOTWA Pani Rita ELCE Pani Tatjana ZABAROVSKA LITWA Pan Mindaugas PLUKTAS Pani Dalia LEGIENE LUKSEMBURG Pan Robert HUBERTY Pan Paul WEBER WĘGRY Pan István PAPP Pan János GÁDOR MALTA Pan Mark GAUCI Pan Vincent ATTARD NIDERLANDY Pan Jaap UIJLENBROEK Pan Peter WEEDA AUSTRIA Pani Eva-Elisabeth SZYMANSKI Pani Gertrud BREINDL

L 311/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2007

POLSKA

Pani Bożena BORYS-SZOPA Pan Roman GIEDROJĆ Pan Paulo MORGADO DE CARVALHO Pan Manuel Joaquim FERREIRA MADURO ROXO Pani Mariana BASUC Pani Silvia TRUFASILA Pan Borut BREZOVAR Pan Boris RUŽIC Pan Andrej GMITTER Pani Jana GIBÓDOVÁ Pan Mikko HURMALAINEN Pan Jaakko ITAKANNAS Pan Bernt NILSSON Pan Bertil REMAEUS Pan Justin MC CRACKEN Pani Sandra CALDWELL

PORTUGALIA

RUMUNIA

SŁOWENIA

SŁOWACJA

FINLANDIA

SZWECJA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 49 z 200729.11.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2007/14)

 • Dz. U. L311 - 47 z 200729.11.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2007/13)

 • Dz. U. L311 - 45 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5914) (1)

 • Dz. U. L311 - 37 z 200729.11.2007

  Protokół zmieniający porozumienie TRIPS

 • Dz. U. L311 - 35 z 200729.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L311 - 33 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L311 - 27 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L311 - 25 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L311 - 12 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L311 - 7 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. otwierające autonomiczny i tymczasowy kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii i określające sposób zarządzania tym kontyngentem

 • Dz. U. L311 - 5 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające załączniki II, III B i VI do rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

 • Dz. U. L311 - 4 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2007/08, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L311 - 3 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L311 - 1 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.