Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 47

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2007/13)

Data ogłoszenia:2007-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 47

29.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/47

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2007/13) (2007/771/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 tegoż, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego Prezes Central Bank of Cyprus został zaproszony do udziału w posiedzeniu Rady Prezesów, na którym przyjęto niniejsze wytyczne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 Załącznik III do wytycznych EBC/2002/7 podlega zmianie zgodnie z załącznikiem do niniejszych wytycznych. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. Artykuł 3

Artykuł 8 ust. 3 wytycznych EBC/2002/7 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (1) przewiduje, że Rada Prezesów dokonuje corocznego przeglądu wyłączeń udzielonych krajowym bankom centralnym (KBC), które nie mają możliwości spełnienia wymogów wskazanych w art. 2 wytycznych. Wytyczne EBC/2005/13 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (2) oraz wytyczne EBC/2006/6 zawierały aktualne wyłączenia w zakresie obowiązków przekazywania danych w odniesieniu do państw członkowskich, które w czasie przyjęcia powyższych aktów prawnych przyjęły walutę euro. Cypr wprowadzi walutę euro w dniu 1 stycznia 2008 r., przy czym niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich wyłączeń w ramach wytycznych EBC/2002/7 w odniesieniu do Cypru.

(2)

Adresaci Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC państw członkowskich, które przyjęły walutę euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 15 listopada 2007 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

(3)

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 334 z 11.12.2002, str. 24. Wytyczne zmienione wytycznymi EBC/2006/6 (Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 46). (2) Dz.U. L 30 z 2.2.2006, str. 1.

L 311/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2007

ZAŁĄCZNIK Załącznik III do wytycznych EBC/2002/7 podlega następującym zmianom: W tabeli 1 (dane bieżące), dodaje się następującą sekcję pomiędzy sekcjami zatytułowanymi „Włochy” i „Luksemburg”: „CYPR 4, 5/2-21/A, B, D-I Pożyczki krótkoterminowe i długookresowe udzielone w gospodarce, przez KNF, PIPFPIF, IPF, FA, KUFE, AP i GD na rzecz rezydentów i nierezydentów, klasyfikacja zgodnie z sektorem i obszarem partnera transakcji Czwarty 2008 r.” kwartał

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 49 z 200729.11.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2007/14)

 • Dz. U. L311 - 45 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5914) (1)

 • Dz. U. L311 - 42 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L311 - 37 z 200729.11.2007

  Protokół zmieniający porozumienie TRIPS

 • Dz. U. L311 - 35 z 200729.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L311 - 33 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L311 - 27 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L311 - 25 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L311 - 12 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L311 - 7 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. otwierające autonomiczny i tymczasowy kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii i określające sposób zarządzania tym kontyngentem

 • Dz. U. L311 - 5 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające załączniki II, III B i VI do rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

 • Dz. U. L311 - 4 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2007/08, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L311 - 3 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L311 - 1 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.