Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 49

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2007/14)

Data ogłoszenia:2007-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 49

Strona 1 z 2
29.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/49

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2007/14) (2007/772/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego Prezes Central Bank of Cyprus został zaproszony do udziału w posiedzeniu Rady Prezesów, na którym przyjęto niniejsze wytyczne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Załącznik IV do wytycznych EBC/2005/5 otrzymuje brzmienie wskazane w załączniku do niniejszych wytycznych.

(1)

Artykuł 8 ust. 3 wytycznych EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (1) przewiduje, że Rada Prezesów dokonuje corocznego przeglądu wyłączeń udzielonych krajowym bankom centralnym (KBC), które nie mają możliwości spełnienia wymogów wskazanych w art. 2 i art. 4 ust. 1 wytycznych.

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Artykuł 3 Adresaci Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC państw członkowskich, które przyjęły walutę euro.

(2)

Wytyczne EBC/2006/27 zawierały aktualne wyłączenia w zakresie obowiązków przekazywania danych w odniesieniu do państw członkowskich, które do dnia 18 grudnia 2006 r. przyjęły walutę euro, oraz Słowenii.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 15 listopada 2007 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

(3)

Cypr wprowadzi walutę euro w dniu 1 stycznia 2008 r., przy czym niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich wyłączeń w ramach wytycznych EBC/2005/5 w odniesieniu do Cypru.

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 81. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2006/27 (Dz.U. C 17 z 25.1.2007, str. 1).

L 311/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV WYŁĄCZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO SZEREGÓW CZASOWYCH W ZAŁĄCZNIKU I, TABELE 1 A DO 3B

Opis szeregu czasowego

WYSZCZEGÓLNIONYCH

Tabela/wiersz

Pierwszy termin przekazania

NIEMCY 2 A.30 3 A.13, 14 3 A.23, 25 Zyski i straty z posiadanych środków walutowych Zadłużenie wobec nierezydentów, struktura Zadłużenie, w podziale według terminu pozostałego do zapadalności (w tym o zmiennej stopie procentowej) Październik 2008

GRECJA 3 A.13, 14 3 A.20 3 A.21, 22, 23, 24, 25 FRANCJA 3 A.13, 14 IRLANDIA 3 A.13, 14 3 A.31 WŁOCHY 3 A.13, 14 CYPR (1) 1B.13 2 A.2 2 A.6 2 A.8 2 A.9 2 A.12 2 A.22 2 A.29 2 A.30 2 A.31 2 A.32 3 A.10 3 A.28 3B.11 Transfery kapitałowe przekazywane z budżetu UE do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych Transakcje na dłużnych papierach wartościowych – krótko- i długo-terminowe papiery wartościowe Transakcje na pożyczkach Transakcje na akcjach i pozostałych udziałach Transakcje na akcjach i pozostałych udziałach – pozostałe Transakcje na pozostałych pasywach Wpływ wyceny na zadłużenie Zyski i straty z posiadanych środków walutowych Pozostałe skutki wyceny – wartość nominalna Pozostałe zmiany wolumenu zadłużenia Zadłużenie wobec innych instytucji finansowych Zadłużenie sektora samorządowego Papiery dłużne wyemitowane przez sektor samorządowy Październik 2008 Zadłużenie wobec nierezydentów, struktura Październik 2008 Zadłużenie wobec nierezydentów, struktura Zadłużenie – obligacje zerokuponowe Październik 2008 Zadłużenie wobec nierezydentów, struktura Październik 2008 Zadłużenie wobec nierezydentów, struktura Zadłużenie długoterminowe (w tym o zmiennej stopie procentowej) Zadłużenie, w podziale według terminu pozostałego do zapadalności Październik 2008

29.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 47 z 200729.11.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2007/13)

 • Dz. U. L311 - 45 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5914) (1)

 • Dz. U. L311 - 42 z 200729.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na nową kadencję

 • Dz. U. L311 - 37 z 200729.11.2007

  Protokół zmieniający porozumienie TRIPS

 • Dz. U. L311 - 35 z 200729.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L311 - 33 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L311 - 27 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L311 - 25 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L311 - 12 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L311 - 7 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. otwierające autonomiczny i tymczasowy kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii i określające sposób zarządzania tym kontyngentem

 • Dz. U. L311 - 5 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające załączniki II, III B i VI do rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

 • Dz. U. L311 - 4 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2007/08, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L311 - 3 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L311 - 1 z 200729.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.