Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. otwierające autonomiczny i tymczasowy kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii i określające sposób zarządzania tym kontyngentem

Data ogłoszenia:2007-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 7

Strona 1 z 3
29.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1399/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. otwierające autonomiczny i tymczasowy kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii i określające sposób zarządzania tym kontyngentem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

(6)

z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (6). W celu zapewnienia regularnego przywozu ilości produktów objęte przywozowym kontyngentem taryfowym powinny być rozłożone na cztery podokresy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego kontyngentu taryfowego na przywóz. W interesie przedsiębiorców Komisja powinna ustanowić ilości, dla których nie złożono wniosków, a które zostaną dodane do następnego podokresu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1355/2007 (2) przewiduje otwarcie autonomicznego i tymczasowego kontyngentu wspólnotowego na przywóz 1 900 ton kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii.

(7)

(2)

W celu umożliwienia korzystania z kontyngentu do czasu wejścia w życie dostosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (3), zatwierdzonej decyzją Rady i Komisji 2002/309/WE, Euratom (4) (zwanej dalej „umową”), właściwe jest otwarcie kontyngentu taryfowego na zasadzie autonomicznej i tymczasowej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Aby kwalifikować się do korzystania z tych kontyngentów taryfowych, produkty powinny pochodzić ze Szwajcarii, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 4 umowy.

1. Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1355/2007. Przywozowy kontyngent taryfowy otwiera się corocznie, począwszy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Środek stosuje się na zasadzie autonomicznej i tymczasowej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Numer porządkowy kontyngentu to 09.4180. 2. Całkowita roczna ilość produktów w ramach kontyngentu określonego w ust. 1, wysokość stawki celnej oraz kody CN zostały ustanowione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(5) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52). (6) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(4)

Zarządzanie kontyngentem taryfowym powinno opierać się na pozwoleniach na przywóz. W tym celu należy określić szczegółowe zasady składania wniosków o pozwolenia na przywóz oraz informacje, które muszą znaleźć się w tych wnioskach i w pozwoleniach na przywóz.

(5)

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, należy stosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 304 z 22.11.2007, str. 3. 3) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132. Umowa ostatnio zmieniona ( decyzją nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa (Dz.U. L 173 z 3.7.2007, str. 31). (4) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 311 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L311 - 49 z 200729.11.2007

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2007/14)

  • Dz. U. L311 - 47 z 200729.11.2007

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2007/13)

  • Dz. U. L311 - 45 z 200729.11.2007

    Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5914) (1)

  • Dz. U. L311 - 42 z 200729.11.2007

    Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na nową kadencję

  • Dz. U. L311 - 37 z 200729.11.2007

    Protokół zmieniający porozumienie TRIPS

  • Dz. U. L311 - 35 z 200729.11.2007

    Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu zmieniającego porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

  • Dz. U. L311 - 33 z 200729.11.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów morlesza bogara w obszarach ICES VI, VII i VIII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

  • Dz. U. L311 - 27 z 200729.11.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

  • Dz. U. L311 - 25 z 200729.11.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. znoszące zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

  • Dz. U. L311 - 12 z 200729.11.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

  • Dz. U. L311 - 5 z 200729.11.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające załączniki II, III B i VI do rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

  • Dz. U. L311 - 4 z 200729.11.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2007/08, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

  • Dz. U. L311 - 3 z 200729.11.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

  • Dz. U. L311 - 1 z 200729.11.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.