Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2007-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 12

Strona 1 z 4
L 312/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1406/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU (1)

rządzenia podstawowego lub ewentualnie występuje o przyznanie indywidualnego traktowania zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, i że nie dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem, który posłużył do ustalenia środków antydumpingowych, tzn. w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. (zwanym dalej „pierwotnym okresem objętym dochodzeniem”), i że nie jest powiązany z żadnym z eksportujących producentów produktu objętego postępowaniem, którzy podlegają wyżej wspomnianym środkom antydumpingowym. Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

E. PROCEDURA (6)

Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie przeglądu pod kątem nowego eksportera na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd. (zwane dalej „wnioskodawcą”), które jest producentem eksportującym z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „krajem, którego dotyczy postępowanie”).

B. PRODUKT

Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zainteresowani, zostali poinformowani o powyższym wniosku i mieli możliwość przedstawienia uwag. Żadnych uwag jednak nie otrzymano. Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem „nowego eksportera”, na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, celem ustalenia, czy wnioskodawca prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego albo czy wnioskodawca spełnia wymagania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego i, w przypadku ich spełniania, określenia indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy oraz – w przypadku stwierdzenia dumpingu – określenia poziomu cła, któremu powinien podlegać jego przywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty. Jeśli zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia wymagania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną, może okazać się konieczna zmiana stawki cła stosowanej obecnie w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem przez przedsiębiorstwa niewymienione indywidualnie w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 130/2006. a) Kwestionariusze

(7)

(2)

Produktem objętym przeglądem jest kwas winowy pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęty kodem CN 2918 12 00. Powyższy kod CN podany jest jedynie w celach informacyjnych.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(3)

Obowiązującymi obecnie środkami jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 130/2006 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym produktu objętego postępowaniem wyprodukowanego przez wnioskodawcę, podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 34,9 %, z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych spółek podlegających indywidualnym stawkom celnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 312 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 68 z 200730.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/778/WPZiB z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L312 - 49 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5777) (1)

 • Dz. U. L312 - 48 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5693)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200730.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L312 - 33 z 200730.11.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 32 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 29 z 200730.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rocznego przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L312 - 26 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/70/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika IA do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 23 z 200730.11.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/69/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difetialonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L312 - 21 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L312 - 19 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L312 - 17 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy na obszarze ICES IV, w wodach WE obszaru II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Třeboňský kapr (ChOG))

 • Dz. U. L312 - 10 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 1 z 200730.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.