Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zakończenia częściowego okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych do przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 1

Strona 1 z 4
5.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1419/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zakończenia częściowego okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych do przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 3,

z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu lub Republiki Filipin, bez względu na to, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu lub Republiki Filipin, czy też nie. Rozszerzenia dokonano w następstwie dochodzenia dotyczącego obejścia środków, przeprowadzonego na mocy art. 13 rozporządzenia podstawowego.

(3)

uwzględniając wniosek Komisji, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

Rada zmieniła rozporządzeniem (WE) nr 1322/2006 (5) obowiązujące środki antydumpingowe. Zmiany wprowadzono w następstwie przeglądu okresowego dokonanego w odniesieniu do zakresu produktu. W wyniku postępowania i w rezultacie zastosowania rozporządzenia zmieniającego kompaktowe świetlówki fluoroscencyjne ze scaloną elektroniką zasilane prądem stałym („DC-CFL-i”) należało wyłączyć z zakresu środków. Środki antydumpingowe obejmowały odpowiednio tylko świetlówki zasilane prądem zmiennym (w tym wyładowcze kompaktowe świetlówki fluoroscencyjne ze scaloną elektroniką zasilane zarówno prądem stałym, jak i prądem zmiennym) („AC-CFL-i”).

Obowiązujące środki

(1)

Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1470/2001 (2) ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 0 do 66,1 % na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką („CFL-i”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) po zakończeniu dochodzenia. Wcześniej Komisja nałożyła tymczasowe cła antydumpingowe rozporządzeniem (WE) nr 255/2001 (3).

(4)

Rada przedłużyła rozporządzeniem (WE) nr 1205/2007 (6) obowiązujące środki antydumpingowe. Przedłużenia dokonano w następstwie przeglądu wygaśnięcia przeprowadzonego na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(2)

Rada rozszerzyła rozporządzeniem (WE) nr 866/2005 (4) obowiązujące środki antydumpingowe w celu objęcia nimi również przywozu świetlówek CFL-i wysłanych

Obecne dochodzenie

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 8. (3) Dz.U. L 38 z 8.2.2001, str. 8. (4) Dz.U. L 145 z 9.6.2005, str. 1.

Dochodzenie wszczęto na wniosek o dokonanie przeglądu na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez wspólnotową federację przemysłu oświetleniowego świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (2CFLI) („wnioskodawca”).

(5) Dz.U. L 244 z 7.9.2006, str. 1. (6) Dz.U. L 272 z 17.10.2007, str. 1

L 317/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2007

(6)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu i dnia 8 września 2006 r. rozpoczęła dochodzenie (1) na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Zakres przeglądu okresowego jest ograniczony do zbadania poziomu dumpingu w odniesieniu do jednego producenta eksportującego – Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen). Dochodzenie i zainteresowane strony

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 83 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady 2007/791/WPZiB z dnia 4 grudnia 2007 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L317 - 81 z 20075.12.2007

  Decyzja europejskiego Banku centralnego z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16)

 • Dz. U. L317 - 79 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L317 - 76 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4275)

 • Dz. U. L317 - 75 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 65 z 20075.12.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 63 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 61 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L317 - 59 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 57 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES VII b-k, VIII, IX i X; na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 55 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IV; na wodach terytorialnych WE II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 38 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2304/2002 wdrażające decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską i przydzielające orientacyjne kwoty w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L317 - 36 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L317 - 34 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L317 - 32 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 5 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu i kończące postępowanie w sprawie przywozu krzemomanganu pochodzącego z Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.