Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu i kończące postępowanie w sprawie przywozu krzemomanganu pochodzącego z Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 18

Strona 18 z 28

2002

2003

2004

2005

OD

Roczny koszt pracy w przeliczeniu na pracownika (w EUR) Indeks (2002 = 100)

17 602 100

22 102 126

21 636 123

22 459 128

31 092 177

j) Czynniki wpływające na ceny sprzedaży

(117) Ceny jednostkowe sprzedaży przemysłu wspólnotowego dla niepowiązanych odbiorców wzrosły

ogółem o 14 % pomiędzy 2002 r. a OD. W 2004 r. ceny były wyjątkowo wysokie w związku z niespotykanie wysokim popytem na rynkach światowych i niską podażą, jak to opisano w motywie 89. Sytuacja ta miała również w pewnej mierze wpływ na 2005 r., kiedy to ceny powróciły do bardziej standardowych poziomów. Ostatecznie osiągnęły one jednak w OD poziom o 14 % wyższy niż w 2002 r.

2002

2003

2004

2005

OD

Cena jednostkowa na rynku WE (w EUR/t) Indeks (2002 = 100)

521 100

526 101

928 178

640 123

593 114

k) Rentowność i zwrot z inwestycji

(118) W badanym okresie rentowność sprzedaży produktu podobnego, prowadzonej przez przemysł

wspólnotowy, wyrażona jako odsetek sprzedaży netto, wzrosła z 0,8 % w 2002 r. do 3,1 % w 2003 r., zwiększyła się w sposób szczególny do 37,2 % w 2004 r. w związku z sytuacją opisaną w motywie 89, powróciła do 7,0 % w 2005 r. i do 2,5 % w OD. Rentowność wzrosła zatem o 1,7 punktaprocentowego pomiędzy 2002 r. i OD.

L 317/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2007

2002

2003

2004

2005

OD

Rentowność sprzedaży WE niepowiązanym klientom (% sprzedaży netto)

0,8 %

3,1 %

37,2 %

7,0 %

2,5 %

100 Zwrot z inwestycji (zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji) 3,6 %

385 11,0 %

4 668 410,2 %

884 24,4 %

313 10,4 %

100

303

11 252

668

284

(119) Zwrot z inwestycji wyrażony jako procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji

był zasadniczo zgodny z tendencją dotyczącą rentowności. Wzrósł on z poziomu 3,6 % w 2002 r. do 11 % w 2003 r., wzrósł w stopniu wyjątkowym do 410 % w 2004 r., wrócił do poziomu 24 % w 2005 r., po czym ostatecznie osiągnął poziom 10,4 % w OD, a zatem zwiększył się o 6,8 punktów procentowych w badanym okresie.

l) Przepływy pieniężne i zdolność do pozyskiwania kapitału

(120) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wynosiły prawie zero w 2002 r. Wzrosły do

około 9 mln EUR w 2003 r., do 83 mln EUR w 2004 r., po czym wróciły do około 16 mln EUR w 2005 r. i 17 mln w OD. Nie było oznak trudności w pozyskiwaniu kapitału ze strony przemysłu wspólnotowego.

2002

2003

2004

2005

OD

Przepływy pieniężne (w EUR) Indeks (2002 = 100)

132 100

9 551 7 214

83 701 63 220

16 445 12 421

17 092 12 910

m) Inwestycje

(121) Roczne inwestycje przemysłu wspólnotowego w produkcję produktu podobnego wzrosły pięciok-

rotnie w latach 2002–2003, po czym powróciły w 2004 r. do poziomu zbliżonego do 2002 r. Inwestycje wzrosły ponownie około osiem razy w latach 2004–2005 r., po czym zmniejszyły się nieznacznie w OD. Ogółem inwestycje wzrosły o około 900 % pomiędzy 2002 r. a OD. Inwestycje przemysłu wspólnotowego są zasługą głównie jednego producenta wspólnotowego. Ustalono, że dotyczyły one konserwacji i wymiany istniejącego wyposażenia i nie miały na celu zwiększenia zdolności produkcyjnych.

2002

2003

2004

2005

OD

Inwestycje netto (000 EUR) Indeks (2002 = 100)

1 528 100

8 376 548

2 351 154

17 365 1 136

15 333 1 003

n) Wielkość marginesu dumpingu

(122) Uwzględniając wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z kraju, którego dotyczy postępowanie,

wpływu rzeczywistej wielkości marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy nie można uznać za nieznaczny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 317 POZ 5 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 83 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady 2007/791/WPZiB z dnia 4 grudnia 2007 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L317 - 81 z 20075.12.2007

  Decyzja europejskiego Banku centralnego z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2008 r. (EBC/2007/16)

 • Dz. U. L317 - 79 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

 • Dz. U. L317 - 76 z 20075.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4275)

 • Dz. U. L317 - 75 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 65 z 20075.12.2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 63 z 20075.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L317 - 61 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L317 - 59 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE obszaru ICES IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 57 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES VII b-k, VIII, IX i X; na wodach terytorialnych WE CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 55 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IV; na wodach terytorialnych WE II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L317 - 38 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2304/2002 wdrażające decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską i przydzielające orientacyjne kwoty w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L317 - 36 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L317 - 34 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (1)

 • Dz. U. L317 - 32 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 1 z 20075.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zakończenia częściowego okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych do przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.